Rokrocznie w listopadzie minister rolnictwa podaje w obwieszczeniu aktualny wskaźnik referencyjny stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych.

Ma to duże znaczenie, gdyż wówczas, gdy stosunek trwałych użytków zielonych do wszystkich użytków rolnych w danym roku dla całego kraju zmniejszy się o więcej niż 5% w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego, ustalonego w roku 2015 nie tylko będzie zakaz ich przekształcania, ale nawet rolnicy, którzy przekształcili TUZ, będą zobowiązani do przywrócenia określonej powierzchni gruntu w trwałe użytki zielone lub odtworzenia takiej samej powierzchni TUZ na innym gruncie, w terminie do 31 maja roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności.

W listopadzie ub. r. minister rolnictwa ogłosił, że obecny wskaźnik referencyjny stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych wynosi 14,34%, a referencyjny wskaźnik wynosi 18,75%. Do 5 proc. brakuje więc niewiele.

Ile TUZ mamy obecnie? Czy wolno je zaorywać? – zapytaliśmy w ARiMR i MRiRW.

ARiMR odpowiada:

„Dla trwałych użytków zielonych (inne niż cenne przyrodniczo) obowiązuje zakaz ich przekształcania, wówczas gdy stosunek trwałych użytków zielonych do wszystkich użytków rolnych w danym roku dla całego kraju zmniejszy się o więcej niż 5% w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego, ustalonego w roku 2015. W przypadku zmniejszenia wskaźnika trwałych użytków zielonych o więcej niż 5% w skali kraju, konieczne będzie ich odtworzenie. Działania naprawcze polegać będą na zobowiązaniu rolników, którzy przekształcili TUZ, do przywrócenia określonej powierzchni gruntu w trwałe użytki zielone lub odtworzenie takiej samej powierzchni TUZ na innym gruncie, w terminie do 31 maja roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności.

 Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wskaźnika referencyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych (M. P. poz. 1156) - link: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/P_WZSO/Kampania_2017/akty_prawne_OB/M20161156.pdf

- obecny wskaźnik referencyjny stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych wynosi 14,34%, a referencyjny wskaźnik wynosi 18,75%”.

Jak z tego wynika, niby TUZ jeszcze można zaorywać – ale nie należy, a przynajmniej trzeba liczyć się z konsekwencjami.

W listopadzie kolejne obwieszczenie ministra rolnictwa. Do 5 proc. spadku powierzchni TUZ brakuje już bardzo niewiele.