Celem projektu ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/52WE z dnia 18 czerwca 2009 r., przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających w kraju obywateli krajów trzecich.

Małgorzata Gosiewska, reprezentująca Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, w swoim wystąpieniu wskazała na dodatkowe obciążenia, z jakimi będą musieli poradzić sobie pracodawcy:

- Zgodnie z projektem ustawy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi będzie zobowiązany do uzyskania od niego przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP. Kopię tego dokumentu podmiot powierzający pracę będzie zobowiązany przechowywać przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca. I tu mogą pojawić się problemy, bo przecież wprowadzając taki obowiązek, wymagać będziemy od przedsiębiorców umiejętności weryfikacji tychże dokumentów. Pamiętajmy, że dotyczyć to będzie również rolników czy sadowników, a wszystkie działania informacyjne związane z ustawą, w tym nowe obowiązki administracyjne, sankcje, a przede wszystkim informacje na temat wzorów wiz oraz polskich dokumentów pobytowych planuje się upowszechniać głównie za pośrednictwem Internetu.

Zdaniem posłanki, Internet ciągle w Polsce nie jest powszechnie dostępny, szczególnie na wsi. Zagrożenie karą jest duże, zgodnie z projektem, w przypadku stwierdzenia przestępstwa nielegalnego zatrudnienia osoby nielegalnie przebywającej w Polsce sąd może orzec wobec pracodawcy: zakaz dostępu do, pochodzących ze środków publicznych, pomocy lub dotacji, w tym dotacji celowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)), na okres trzech lat od dnia uprawomocnienia się wyroku lub obowiązek zwrotu przyznanej pomocy lub udzielonych dotacji, o których mowa w pkt 1, uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających uprawomocnienie się wyroku.