We wniosku do TK prokurator nawiązał do niedawnego wyroku Trybunału w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry. Na początku lipca Trybunał orzekł, że Skarb Państwa nie może płacić wyłącznie za szkody w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich, bo w ten sposób dyskryminuje właścicieli innych nieruchomości, np. działek rekreacyjnych. Z tego powodu TK uznał obecny przepis ustawy o ustawy o ochronie przyrody za niezgodny z konstytucją.

Orzekając o szkodach wyrządzonych przez bobry, sędzia Trybunału Zbigniew Cieślak wyraził wówczas przypuszczenie, że podobne wątpliwości mogą dotyczyć szkód powodowanych przez inne dzikie zwierzęta.

Z takim wnioskiem wystąpił właśnie do Trybunału prokurator generalny Andrzej Seremet. Zakwestionował ten sam art. 126 ustawy o ochronie przyrody, z tym że w części dotyczącej żubrów, wilków, rysi i niedźwiedzi. Z przepisu tego wynika, że Skarb Państwa odpowiada tylko za szkody wyrządzone przez: żubry w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym, przez wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich, przez rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich i przez niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych.

Zdaniem Seremeta takie ograniczenie odpowiedzialności państwa narusza zasadę równości. W jego przekonaniu preferowanie właścicieli określonego mienia kosztem innych, godzi również w konstytucyjne prawo własności.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy Trybunał rozpatrzy wniosek prokuratora generalnego. Na razie ma wakacyjna przerwę w orzekaniu.

Poprzedni wyrok w sprawie odszkodowań za bobry zapadł na wniosek Sądu Rejonowego w Pile, który musiał rozstrzygnąć spór właściciela działki rekreacyjnej ze Skarbem Państwa. Bobry zniszczyły drzewa owocowe i krzewy ozdobne, a ponadto uszkodziły wały, przez co właściciel działki stracił część ryb z własnego stawu. Trybunał orzekł wówczas, że wszyscy właściciele nieruchomości powinni być traktowani tak samo i nie ma podstawy do rozróżniania sytuacji właścicieli gospodarstw rolnych, leśnych i rybackich, nawet jeżeli w nich najczęściej bobry wyrządzają szkody.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. zarówno bobry, jak i żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie podlegają ochronie i dlatego Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody.