Wczoraj skierowano do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej: MRiRW: nowe regulacje dot. szacowanie szkód suszowych w rolnictwie

 Zaproponowano możliwość zgłaszania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej aplikacji publicznej, która umożliwi weryfikację zgłoszeń z zasięgiem KBW i ustalonym poziomemu strat w plonach, a następnie udostępni producentowi rolnemu protokół określający wysokości szkód w jego gospodarstwie, na podstawie którego będzie mógł ubiegać się o pomoc.

Ma to usprawnić postępowanie. Zmiany prowadzą więc do wyłączenia z pomocy udzielanej na podstawie protokołów oszacowania szkód, sporządzanych przez komisje powołane przez wojewodów, pomocy udzielanej w związku ze szkodami powstałymi w wyniku suszy w uprawach rolnych.

Jak zaznaczono, zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami komisje szacujące szkody powstałe w wyniku następujących po sobie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych są obowiązane pomniejszyć wysokość szkód o szkody oszacowane wcześniej. Uwzględniając to, należy przepisy dostosować do nowo wprowadzanych regulacji dotyczących szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w uprawach rolnych, poprzez wskazanie, że w przypadku producenta rolnego, który złożył wniosek o wygenerowanie protokołu oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy w uprawach rolnych, protokół w takim przypadku będzie sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę bezzwłocznie, po otrzymaniu od wojewody danych dotyczących wysokości oszacowanych szkód powstałych w wyniku suszy jednak nie później niż do 15 listopada.

Producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód po złożeniu wniosku o dopłaty (dane dotyczące powierzchni upraw muszą być zgodne z danymi wynikającymi z wniosków o przyznanie płatności) i nie później niż 15 października, tj. po zakończeniu monitoringu suszy.

W projekcie określono też warunki ubiegania się o preferencyjne kredyty z dopłatami do oprocentowania na wznowienie produkcji. Dopłaty do oprocentowania będą mogły być stosowane przez okres do 4 lat od 30 września roku w którym wystąpiła susza. Biorąc pod uwagę, że susza jest zjawiskiem występującym w określonym przedziale czasowym zaproponowano, aby za datę wystąpienia suszy dla celów udzielania kredytów przyjąć ostatni dzień ostatniego okresu raportowania wystąpienia suszy zgodnie z KBW.

Jednocześnie wskazano, że przypadku, gdy producent rolny zawyży we wniosku o oszacowanie szkód informacje dotyczące:

1) procentowej wysokości szkód w poszczególnych uprawach;

2) liczby zwierząt;

3) dodatkowych kosztów w produkcji zwierzęcej;

– publiczna aplikacja, generująca protokół automatycznie przyjmuje dane Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, dane wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub odpowiednio wysokość szkód powstałych w uprawach na paszę wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia dla bydła, świń, owiec lub kóz albo wartość produkcji zwierzęcej.

Wniosek o oszacowanie szkód producent rolny będzie opatrywać podpisem zaufanym. Do wniosku o oszacowanie szkód będzie mógł dołączyć dokumentację fotograficzną potwierdzającą wystąpienie szkód.

Określono zawartość protokołu oszacowania szkód, który będzie zawierał:

1) imię i nazwisko producenta rolnego oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego, w którym powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy;

2) określenie wysokości szkód spowodowanych wystąpieniem suszy;

3) informację o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono analogiczne do aktualnie obowiązujących przepisy określające wysokość pomocy. Również w zakresie ustalania wysokości oprocentowania kredytów bankowych zaproponowano odesłanie do aktualnie obowiązujących przepisów regulujących oprocentowanie kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wprowadzono jednak ważne zmiany. I tak wysokość oprocentowania kredytów dla kredytobiorców będzie uzależniona od tego, czy producent rolny posiada ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym od ryzyka suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.

Również pomoc w formie dotacji będzie pomniejszana o 50%, jeżeli w roku, w którym wystąpiły szkody co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ponieważ pomoc nie może być dublowana, a ubezpieczony od suszy otrzyma pomoc od ubezpieczającego, kwota pomocy będzie pomniejszana o kwoty wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jednocześnie zaproponowano możliwość zróżnicowania stawki w przypadku wieloletnich użytków zielonych od obsady zwierząt z gatunku bydło, owce lub kozy.

W ocenie skutków regulacji nie wyliczono skutków wprowadzanych zmian, zastrzegając tylko, że „przedkładany projekt nie spowoduje dodatkowych skutków budżetowych”.

Maksymalne stawki po suszy płacono dotąd ubezpieczonym od jakiegokolwiek ryzyka, a nie tylko od ryzyka suszy. I tak otrzymywało je niewielu rolników.

Więcej: Maksymalne stawki pomocy po suszy wypłacono do ok. 64 tys. wniosków 

Przypomnijmy, że unijne przepisy (rozp. 702/2014 art. 25) określają, że pomoc udzieloną w efekcie niekorzystnego zjawiska klimatycznego porównywalnego do klęski żywiołowej „zmniejsza się o 50%, chyba że przyznawana jest ona beneficjentom, którzy wykupili polisę ubezpieczeniową na co najmniej 50% średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją i obejmującą zagrożenia związane z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi”. Nie mówi się natomiast o konieczności posiadania jakiegokolwiek ubezpieczenia połowy powierzchni.

Więcej: Na jakiej podstawie żąda się ubezpieczenia połowy areału przy udzielaniu pomocy suszowej?

Projekt w załączniku.