Czytelnikom należy się wyjaśnienie dotyczące planowanej roli poszczególnych instytucji po wprowadzeniu w życie projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu.

Więcej o projekcie:

Nadzór nad nawozami dla ministra gospodarki

Otóż zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2019/1009, obowiązującym od 16 kwietnia 2020 r., państwa członkowskie zobowiązane są do wyznaczenia organu notyfikacyjnego dla jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE. Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu przewiduje, że w Polsce takim organem będzie Ministerstwo Rozwoju (minister właściwy do spraw gospodarki). Ono zajmie się też monitorowaniem jednostek notyfikowanych.

A jaka będzie rola PIORiN?

W projekcie ustawy w jej uzasadnieniu znalazły się sformułowania: "(...) w związku z przeniesieniem kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów (...) do PIORIN (...) celowe jest powierzenie PIORiN również nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu".

Nie oznacza to jednak, że PIORiN stanie się narzędziem do notyfikacji - organem notyfikującym będzie tylko minister właściwy ds. gospodarki, a nie PIORIN.

Proponowany w projekcie ustawy artykuł tak określa zadania PIORiN: „Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwana dalej <Inspekcją>, sprawuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem <Nawóz WE> i środków wspomagających uprawę roślin, w tym prowadzi kontrolę spełniania przez te nawozy i środki wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w sposób określony w przepisach o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa”.

Cała ustawa ma wejść w życie 16 kwietnia 2020 r., ale przepisy zmieniające zadania PIORiN – od 1 lipca 2020 roku.