Art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysi pełnią swoje obowiązki społecznie, jednak społeczne uznanie nie zawsze jest adekwatne do wysiłku i rozmiaru prac włożonych w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sołectwa - stwierrdza PiS.

Przemiany strukturalne polskiej wsi i nowe zadania związane z integracją polskiego rolnictwa z Unią Europejską, poszerzyły zakres zadań sołtysów. Dlatego nie sposób w dalszym ciągu opierać funkcjonowania organu jakim jest sołtys, wyłącznie na społecznej pasji.

Projektodawcy uznali, że praca sołtysów powinna być, chociaż częściowo, rekompensowana w formie finansowej. Ponieważ sołtysami są nie tylko rolnicy, ale również nauczyciele wiejscy, pracownicy instytucji lokalnych i inni, wnioskodawcy zakładają możliwość wypłacania dodatku dla wszystkich osób pełniących funkcje sołtysów.

Na mocy obowiązujących przepisów (art. 37b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) istnieje możliwość wypłacania sołtysom diet, ale w praktyce sytuacja jest bardzo zróżnicowana (są gminy, w których dieta równa się diecie radnych, a są też gminy, w których dieta nie jest wypłacana w ogóle). W tej sytuacji zasadne wydaje się, aby niezależnie od rozwiązań przyjętych w poszczególnych gminach, każdemu sołtysowi przysługiwała dieta w wysokości od 100 do 250 zł w zależności od wielkości sołectwa. Kwota ta byłaby corocznie waloryzowana, począwszy od 1 marca 2012r. w oparciu o wskaźnik inflacji w minionym roku kalendarzowym. Kwota diety wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Projekt ustawy wprowadza zmiany dotyczące przyznania wyższych uprawnień jednostkom pomocniczym tworzonym przez samorządy gminne oraz ujednolicenia przepisów regulujących uprawnienia, obowiązki i świadczenia przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych poprzez przyznanie sołectwom środków na realizację zadań wyznaczonych przez samorząd gminy, przyznanie przewodniczącym organów wykonawczych prawa czynnego uczestniczenia w pracach rady gminy poprzez wyrażanie opinii w sprawach związanych z jednostką pomocniczą oraz ustanowienia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.