Pisaliśmy o kłopotach rolników, wciąż nie mogących skorzystać z ustawowo zapewnionej pomocy na restrukturyzację zadłużenia. Pożyczki nie ruszyły, natomiast czy i jak są udzielane kredyty – nie wiadomo, agencja każe czekać do 15 września na informacje w tej sprawie.

Więcej: Zadłużeni rolnicy wciąż są bez pomocy

Jak jednak zapewniła dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, „udziela podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomocy publicznej w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej albo oprocentowanej pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.”

Zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (Symbol NP3) są zamieszczone na stronie internetowej agencji.  Wciąż widnieje tam jednak informacja: „Obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w trakcie opracowywania formularza wniosku o udzielenie pożyczki. Informacja o jego dostępności oraz możliwości składania wniosków w BP ARiMR zostanie zamieszczona na stronie internetowej ARiMR. Natomiast aktualnie producenci rolni mogą przygotowywać wymagane przy ubieganiu się o pożyczkę plany restrukturyzacji i przedstawiać je we właściwych terytorialnie Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego celem uzyskania akceptacji.”

Zatem o pożyczkę występować wciąż nie można – można przygotować plan niezbędny do jej uzyskania. Plan taki musi też przygotować osoba ubiegająca się o kredyt na restrukturyzację zadłużenia.

I tu niestety nie pomoże ani ODR, ani ARiMR. Jak informuje agencja, wzór planu restrukturyzacji został opracowany przez MRiRW i zamieszczony na stronie internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-na-restrukturyzacje-zadluzenia-gospodarstw-rolnych wraz z instrukcją jego wypełniania oraz plikami excel umożliwiającymi określenie oczekiwanych wyników planowanej restrukturyzacji w wariancie optymistycznym i pesymistycznym. "Korzystając ze wzoru przygotowanego przez MRiRW, osoby zainteresowane uzyskaniem pożyczki lub kredytu restrukturyzacyjnego mogą samodzielnie opracować plan restrukturyzacji albo zlecić jego przygotowanie wybranej firmie świadczącej usługi w tym zakresie" – podano.

A jak "wybierać firmę" i ile kosztuje przygotowanie planu restrukturyzacji i komu można zlecić jego przygotowanie? Otóż wybór jest ograniczony, a koszt może być znaczny.

Bartłomiej Lubiński z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego informuje, że ośrodek opiniuje plan, a pracownicy nie mogą opracowywać planów restrukturyzacji.

Cenniki usług ODR nie podają pozycji „opracowanie planu restrukturyzacji”  - zatem K-PODR nie jest pewnie wyjątkiem przy odmawianiu tej usługi.

Zatem do wykonania planu trzeba szukać prywatnego doradcy – albo zrobić go samemu.

Z jakim wydatkiem trzeba się liczyć? Opracowywanie biznesplanu na potrzeby uzyskania kredytu do 50 tys. kosztuje np. w ŁODR 500 zł, a powyżej 1 mln – 2800 zł. W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie za „Opracowanie planu inwestycji/wniosku kredytowego - część opisowa i obliczeniowa” trzeba zapłacić 0,60 % wartości inwestycji - minimum 984 zł, górna granica to 3690 zł.

„Plan restrukturyzacji  ma być realizowany przez okres nie dłuższy niż trzy lata. Po tym okresie gospodarstwo rolne objęte pomocą powinno odzyskać płynność finansową i długoterminową  rentowność. Z założenia w trakcie realizacji planu restrukturyzacji producent rolny nie może zwiększać produkcji” – podaje ministerstwo za ustawą o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Sama ustawa określa, że plan restrukturyzacji zawiera:

1) opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy publicznej określonej w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz opis przewidywanej sytuacji gospodarstwa rolnego po jej uzyskaniu;

2) analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne;

3) opis działań, które będą podejmowane w celu przywrócenia podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych;

4) wskazanie źródeł finansowania działań, o których mowa w pkt 3, oraz prognozę efektów ekonomiczno-finansowych ich wdrożenia;

5) harmonogram wdrożenia działań, o których mowa w pkt 3, oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacji;

6) wskazanie okresu restrukturyzacji, w którym nastąpi przywrócenie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych;

7) datę sporządzenia planu restrukturyzacji oraz podpis osoby sporządzającej plan restrukturyzacji i podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne.

Dyrektor wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego akceptuje plan restrukturyzacji na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku wraz z planem restrukturyzacji. Akceptuje, gdy w jego ocenie realizacja tego planu umożliwi przywrócenie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej przez niego działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych. Natomiast w przypadku braku akceptacji planu restrukturyzacji, dyrektor wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego informuje podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, w formie pisemnej, o odmowie akceptacji tego planu z podaniem przyczyn tej odmowy.