Trzecia wersja Planu Strategicznego WPR 2023-2027 została wczoraj przedstawiona sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowano ją na podstawie uwag zgłoszonych do poprzedniej wersji – mówiła wiceminister Anna Gembicka.

Jak zaznaczyła wiceminister, główne zmiany dotyczyły warunków płatności redystrybucyjnej – zostaną nią objęte też gospodarstwa mające 1-3 ha, będzie przysługiwać do 30 ha, płatność jest przewidziana dla gospodarstw liczących do 50 ha. 

Dla kogo płatność redystrybucyjna?

To kolejna zmiana, dotycząca wypłacania dopłaty redystrybucyjnej w nowej WPR.

Przypomnijmy, że w drugiej wersji Planu Strategicznego płatność miała przysługiwać gospodarstwom liczącym 3-50 ha. Planowano wypłacać ją do 30 ha.

Więcej: Od 2023 roku płatność redystrybucyjna do wszystkich pierwszych 30 ha

W III wersji PS podano, że dotychczas „przeznaczano na ten rodzaj płatności 8,3% budżetu płatności bezpośrednich, przyznając wsparcie do maksymalnie 27 ha wszystkim gospodarstwom o powierzchni powyżej 3 ha (faktyczne korzyści z jej stosowania osiągali rolnicy gospodarujący na powierzchni od 6 do 53 ha).”

W III Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 proponuje się skierowanie wsparcia do maksymalnie 30 ha dla gospodarstw o powierzchni od 1 ha do 50 ha. „Faktyczną korzyść z tej interwencji osiągną rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni od 1 ha do ok. 45 ha” - podano.

 

WPR 2023-2027 ma sprzyjać małym

Poza tym zauważono, że rolę redystrybucyjną pełnić będzie także wsparcie do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), gdyż ok. 65% powierzchni wspieranej ONW jest w posiadaniu gospodarstw o powierzchni mniejszej niż 25 ha, a kolejne 18% w posiadaniu gospodarstw o powierzchni od 25 ha do 50 ha. Podobnie z wyższą płatnością dla młodych -  średnia powierzchnia gospodarstw młodych rolników jest zbliżona do średniej krajowej (10 ha w por. do 11 ha), wsparcie w ramach tego instrumentu również będzie wpływać na realizację celu, jakim jest zwiększenie redystrybucji środków na rzecz gospodarstw małych i średnich. Małym gospodarstwom mają też sprzyjać wymogi ekoschematów.

 

Jaka stawka płatności redystrybucyjnej?

Jak zapowiedziano w III PS, wobec zwiększenia koperty na płatność redystrybucyjną oraz powierzchni wspieranej, nieznacznemu zwiększeniu ulegnie również stawka płatności - z aktualnie średnio ok. 41 EUR/ha do średnio ok. 44 EUR/ha.

„Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu, będące uzupełnieniem Podstawowego wsparcia dochodu, udzielane rolnikom prowadzącym działalność rolniczą w minimalnym zakresie, stanowi instrument stabilizujący ich dochody, a co za tym idzie uodparnia przed wahaniami rynkowymi cen środków produkcji oraz produktów rolnych” – zapowiedziano, dodając, że brak kryteriów wyboru operacji, wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności są uprawnieni do jej otrzymania.

Stawkę podstawowego wsparcia dochodu wyliczono w projekcie na 118 EUR/ha.