Projekt określa działania, dla których wniosek o płatność może być składany za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  jak również podaje szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać udostępniany przez nią formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą takiego formularza, w tym formatu, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej.

Możliwość składania wniosku przez Internet ma dotyczyć działań:

1) wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;

2) wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;

3) wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;

4) wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;

5) premie dla młodych rolników;

6) pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;

7) pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;

8) wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Dokumenty niezbędne do oceny spełniania warunków wypłaty pomocy, będące załącznikami do wniosku o płatność składanego za pomocą elektronicznego formularza, składane będą w postaci elektronicznej i tworzone za pomocą tego formularza. W przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej, beneficjent powinien złożyć te dokumenty opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym lub kopie dokumentów w postaci plików w jednym z formatów: JPEG, PDF, TIF (TIFF), DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZIP, PNG, 7ZIP, ODT, ODS, RTF, TAR lub GZIP.

„Wprowadzenie eWoP przyczyni się do usprawnienia procesu weryfikacji wniosków, a w rezultacie przyspieszy wypłatę środków finansowych na rzecz beneficjentów” – podano w uzasadnieniu.

Możliwość złożenia wniosku o płatność ma być zależna od uprzedniego uzyskania przed beneficjenta kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji (można będzie wykorzystać już posiadany login i kod dostępu).

Projekt trafił do konsultacji.