Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stwierdziła dziś w sejmowej KRiRW, że odejście od wyznaczania obszarów OSN to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 2014 r., w którym zarzucono Polsce niedostateczne zabezpieczenie wód przed azotanami. Zmusiło to do zmian Prawa wodnego i obecnie trwającego procedowania zmian w programie działań w zakresie zmniejszania oddziaływania azotanowego. Program jest aktualnie uzgadniany z Komisją Europejską, po  wprowadzeniu do niego zmian przez MRiRW.

Szacuje się, że ok. 543 tys. gospodarstw rolnych będzie musiało dostosować się, jeśli chodzi o budowę płyt lub zbiorników na obornik. 1580 gospodarstw będzie natomiast musiało przygotować infrastrukturę związaną z przygotowywaniem pasz soczystych. Koszty w przypadku płyt to ponad miliard zł, a przechowywanie kiszonek ma wymagać nakładów w wys. ponad 119 mln zł. Wskazano jako środki do wykorzystania pieniądze dostępne z PROW i NFOŚ oraz WFOŚiGW. Do Ministerstwa Środowiska wystąpiono o przygotowanie potrzebnego programu finansowania.

Bogusław Rzeźnicki, dyrektor Dep. Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW wskazał, że w PROW na inwestycje na obszarach OSN pozostało do wykorzystania 36,7 mln euro, nabory wniosków w ARiMR mają być przeprowadzone w grudniu tego roku. Resort rolnictwa wypracował wstępne założenia pomocy z NFOŚ – miałyby to być pożyczki udzielane na 10 lat z oprocentowaniem ok.  2 proc., z możliwością umarzania do 50 proc. Pożyczka ma nie przekraczać 80 proc. kosztów inwestycji. Założenia wstępne więc już są, a program pomocy może być uruchomiony po przyjęciu założeń programu azotanowego.

W dyskusji głos zabrał poseł Zbigniew Ajchler, który stwierdził, że rozumie unijne wymogi, ale ich nie akceptuje. Uznał, że prowadzą do ponoszenia zbędnych kosztów przez gospodarstwa rolne.

Aktualny stan prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu" można obserwować na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305809

Więcej: Fundusze ochrony środowiska zrefundują wydatki na ochronę przed azotanami