Te 11 kwartałów liczonych by było jako pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz osiem kwartałów bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy.

Wydłużenie okresu obliczania średniej ceny skupu żyta ma, w ocenie PSL, ustabilizować i urealnić cenę skupu żyta w dłuższym okresie i uniezależnić sposób jej obliczania od okresowych, czy nawet chwilowych, wahań cen na rynku zbóż. 

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym w omawianym zakresie jest zatem próbą złagodzenia, w obszarze, w którym ingerencja ustawodawcza jest możliwa i może być skuteczna, gwałtownych wahań rynkowych będących wynikiem niezależnych procesów zachodzących w światowej gospodarce.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat średnie ceny skupu 1 dt żyta  za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku kształtowały się następująco: 2007 r.  -  58,29 zł, 2008 r.  -  55,80 zł, 2009 r.  - 34,10 zł, 2010 r.  - 37,64 zł, 2011 r.  - 74,18 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że cena żyta podlega znaczącym wahaniom  i jedynie jej uśrednienie ułatwi przewidywanie kosztów dla rolników i planowanie przychodów z tego tytułu dla urzędów gmin. 

Przyjęcie średniej ceny skupu żyta z ostatnich jedenastu kwartałów oznaczałoby, że wysokość podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych kształtowałaby się następująco: w 2010 r. - 121,63 zł/ha, w 2011 r. - 109,95 zł/ha, w 2012 r. - 149,07 zł/ha.

Wprowadzenie zmiany w ustawie polegającej na wydłużeniu do 11 ostatnich kwartałów okresu obliczania średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczania wysokości podatku rolnego oznaczać będzie, iż w roku 2012 r. podatnicy zapłacą podatek od 1 ha przeliczeniowego wyższy o 58,4 proc. zamiast 97,08 proc. w porównaniu do płaconego w roku 2011 r.

A zatem pomimo znaczących różnic cen skupu żyta w poszczególnych latach średnia cena skupu z 11 kwartałów przyjmowana do naliczania podatku rolnego zapewnia zmniejszenie różnic w wysokości podatku płaconego przez rolników z 1 ha przeliczeniowego w kolejnych, następujących po sobie latach oraz wpłynie na stabilizację w zakresie planowania przez gminy przychodów z tego tytułu.


Projekt ustawy będzie po raz pierwszy czytany na kolejnym posiedzeniu Sejmu - w połowie lutego.