Senatorowie zaproponowali dwie poprawki do projektowanej przez rząd nowelizacji ustawy o podatku od wyrobów akcyzowych. Po pierwsze byli zdania, że akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe wzrosnąć powinna w przyszłym roku nie o 10 proc., ale o 3 proc. Taka bowiem podwyżka była pierwotnie konsultowana w Radzie Dialogu Społecznego, przy okazji prac nad przyszłorocznym budżetem. Na taki wzrost podatku byli więc przygotowani producenci wyrobów, których akcyza dotyczy. Dziesięcioprocentowa indeksacja stawki byłaby w opinii senackiej komisji budżetu i finansów nazbyt drastyczna, czego dowodem były ostre protesty związków pracodawców oraz np. branży piwowarskiej.

Senatorowie zauważyli również, że nowelizacja ustawy nie powinna wchodzić w życie od 1 stycznia 2020r, jak zakłada rząd. Zgłosili poprawkę, by ustawa weszła w życie „pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”. Może się więc okazać, że nowela zacznie obowiązywać pierwszego lutego, a nie pierwszego stycznia przyszłego roku. Senaccy prawnicy obawiają się bowiem, że w przeciwnym razie nie dochowane zostanie vacatio legis, a więc okres miedzy ogłoszeniem a wejściem w życie ustawy. Forsowana przez rząd zmiana przepisów podatkowych mogłaby więc zadziałać z mocą wsteczną, co jest niedopuszczalne.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski na posiedzeniu senackiej komisji budżetu oponował, że wejście w życie podwyżki akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe od 1 lutego a nie 1 stycznia 2020 r. oznacza 144 mln zł mniej w budżecie.

Rządowy projekt ustawy przewiduje 10-procentowy wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Dzięki podwyżce, budżet państwa ma zyskać około 1,7 mld zł w 2020 r. i w kolejnych latach. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie, w tym e-papierosy i tzw. liquidy do e-papierosów.