Zmiana rozporządzenia oznacza większą liczbę podmiotów, udzielających pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, zobowiązanych do informatycznego przekazywania ministrowi rolnictwa sprawozdań o udzielonej pomocy lub informacji o jej nieudzieleniu. Wykaz podmiotów uzupełniono o:

- dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych, dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych;

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

- w województwach: lubelskim, mazowieckim, podkarpackim i podlaskim:

a) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) - w przypadku pomocy publicznej udzielanej przez gminę;

b) starostów - w przypadku pomocy publicznej udzielanej przez powiat.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.