Rządowy projekt ustawy, regulującej także dawno dostrzegany problem dożywotniego utrzymania czworonogów wykorzystywanych do pomocy w służbach, 29 kwietnia znalazł się w Sejmie.

To już kolejna próba rozwiązania problemu zwierzęcych emerytur.

Więcej o poprzednich:

Jak teraz będziemy chronić zwierzęta? 

„Zwierzęta wycofane ze służby” z dożywotnią dotacją?

Podjął ją tym razem rząd. Projekt złożony przez Radę Ministrów – jak głosi sejmowy opis – „dotyczy uregulowania statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbę Więzienną i Siły Zbrojne RP poprzez zapewnienie dożywotniego utrzymania i opieki weterynaryjnej zwierzętom (psom i koniom), które będą pozostawały na stanie danej jednostki, także wtedy, gdy przejdą na <emeryturę>".

Tym razem projekt dotyczący także emerytur dla zwierząt zmienia ustawę o Policji i dotyczy tylko psów i koni.

Jak podano, jednostki podległe MSWiA korzystają z pracy zwierząt: z psów i koni - Policja (ma 915 psów i 54 konie) i  Straż Graniczna (ma 252 psy i 8 koni), z psów - Służba Ochrony Państwa (10 psów) i Państwowa Straż Pożarna (25 psów), Siły Zbrojne RP – z psów (136) i koni (42), Służba Więzienna – z psów (podano tylko przewidywaną liczbę wycofywanych psów:  w roku 2021 – 11 psów; w roku 2022 – 13 psów; w roku 2023 – 19 psów; w roku 2024 – 20 psów; w roku 2025 – 33 psy; w roku 2026 – 29 psów; w latach 2027–2030 – po 16 psów).

Przepisy regulujące kwestie ich wykorzystania są rozproszone.

Projekt zbiera je.

 

Zwierzę na służbie

Projekt określa zasady doboru psów i koni do pracy w Policji i wymogi stawiane opiekunom takich zwierząt.

Określa też, że wysokość równoważnika pieniężnego z tytułu kosztów wyżywienia zwierząt używanych w poszczególnych formacjach, jak i wycofanych z użycia, określona zostanie w rozporządzeniach wydanych na podstawie przepisu upoważniającego.

Jak podano w ocenie skutków regulacji, na przykładzie Policji można wskazać, że planuje się, iż norma wyżywienia psa używanego w Policji stanowić będzie dzienną stawkę pieniężną i wyniesie:

1) dla psa o wadze powyżej 20 kg:

a) w okresie letnim – 13 zł,

b) w okresie zimowym – 16 zł;

2) dla psa o wadze poniżej 20 kg:

a) w okresie letnim – 9 zł,

b) w okresie zimowym – 13 zł.

Norma wyżywienia psa wycofanego z użycia w Policji wyniesie:

1) dla psa o wadze powyżej 20 kg:

a) w okresie letnim – 10 zł,

b) w okresie zimowym – 13 zł;

2) dla psa o wadze poniżej 20 kg:

a) w okresie letnim – 7 zł,

b) w okresie zimowym – 10 zł.

Dzienna stawka pieniężna normy wyżywienia konia to 30 zł.

Norma wyżywienia konia wycofanego z użycia w Policji stanowi 75% normy wyżywienia konia i wynosi odpowiednio 23 zł.

 

Zwierzęca emerytura

Projekt przewiduje, że po zakończeniu „służby” zwierzęta można powierzyć opiekunowi albo - jeżeli nie zostaną powierzone opiekunowi - innemu policjantowi lub pracownikowi Policji, emerytowanemu policjantowi lub policjantowi zwolnionemu ze służby w Policji, który ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Warunkiem ma być złożenie pisemnej deklaracji woli sprawowania opieki oraz posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad psem lub koniem.

Przewidziano postępowanie rekrutacyjne, jeśli kandydatów na opiekuna byłoby wielu.

Możliwość otrzymywania wycofanych zwierząt miałyby też organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Psy służbowe wycofane z użycia i konie służbowe wycofane z użycia pozostają na stanie jednostki organizacyjnej Policji – przewidziano.

Ma to konsekwencje związane z kosztami utrzymania.

Opiekun psa służbowego lub konia służbowego otrzymuje wyżywienie dla psa lub konia w naturze albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. Także opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun konia służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, której przekazano zwierzę, otrzymują równoważnik pieniężny w formie wypłacanego co miesiąc z góry ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia.

Także koszty zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych Policji na podstawie faktury.

 

Ile to kosztuje?

Wydatki związane z wejściem w życie ustawy i realizacją nowych zadań nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel – zaznaczono i nie wyliczono, jaki jest koszt realizacji ustawy (źródło finansowania utrzymania zwierząt to budżet państwa - na podstawie ustawy budżetowej w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie resortów i wojewodów).

Podano jednak, że:

1.       Szacuje się, że roczny koszt zapewnienia dobrostanu zwierzętom służbowym wycofanym z użycia w Policji może wynieść około 2 597 192 zł (roczny koszt wyżywienia psa wycofanego z użycia o wadze powyżej 20 kg będzie wynosił 4103 zł, a o wadze poniżej 20 kg będzie wynosił 3008 zł, przy czym koszt wyżywienia psa wycofanego z użycia pomniejszono o 20% w stosunku do kosztu wyżywienia psa służbowego);

2.       W Służbie  Ochrony Państwa łączne koszty w pierwszym roku obowiązywania regulacji wyniosą 13 534,08 zł (na roczne wyżywienie psa służbowego Służba Ochrony Państwa przeznacza ok. 5 158,80 zł. Koszt rocznej opieki weterynaryjnej kształtuje się średnio na poziomie ok. 2 400 zł dla psa pozostającego w użyciu);

3.       Siły Zbrojne RP wyliczyły, że  koszty rocznego wyżywienia psa wynoszą średnio 2500 zł, natomiast wyżywienia konia 11 600 zł, co przy założeniu liczby zwierząt wycofywanych ze służby pozwala na oszacowanie kwot związanych z ryczałtem na wyżywienie odpowiednio 25 000 zł rocznie w przeliczeniu na 10 psów oraz 23 200 zł rocznie w przeliczeniu na 2 konie (w pierwszym roku działania regulacji prawnej).

Projekt w załączniku.