Hasło wyrównania dopłat bezpośrednich pozostaje aktualne. W udzielonej 21 grudnia 2016 r odpowiedzi na interpelację posłów Norberta Kaczmarczyka i Jarosława Sachajki minister Krzysztof Jurgiel podkreśla aktualność stanowiska polskiego rządu, podanego wobec „Komunikatu na temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020: Budżet UE zorientowany na wyniki”, przygotowanego we wrześniu w UE.

„W stanowisku rządu RP do <Komunikatu> jest kilka istotnych dla WPR zapisów dotyczących okresu po 2020 roku. Po pierwsze, wskazano, że decyzja dotycząca kształtu i wielkości wieloletniego budżetu UE po roku 2020 powinna być oparta na rzetelnej i uczciwej ocenie skuteczności wszystkich istotnych polityk finansowanych z budżetu UE, a nie tylko wspólnej polityki rolnej i polityki spójności. Po drugie, podkreślono (o co wnioskowało MRiRW), że zmiany wieloletnich ram finansowych powinny uwzględniać szerszy katalog wyzwań stojących przed Unią Europejską, np. liberalizację wymiany handlowej w ramach umów dwustronnych czy wpływ polityki energetyczno-klimatycznej na rolnictwo. Stanowisko zawiera także jasne stwierdzenie, że w przyszłej perspektywie finansowej należy zakończyć wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich między państwami członkowskimi UE.”

Ministerstwo podaje, że wszystkie propozycje dotyczące przyszłej WPR są oceniane według założeń, że powinna ona:

- zapewnić skuteczną realizację traktatowych celów WPR;

- zachować w pełni wspólnotowy charakter tej polityki, w tym w wymiarze finansowym;

- zapewnić równe warunki konkurencji polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku, w szczególności poprzez ujednolicenie: (i) wysokości rekompensat, w tym płatności bezpośrednich za jednakowe wymogi, (ii) stopnia elastyczności i kompetencji krajowych w zakresie wdrażania WPR w państwach członkowskich UE;

- niwelować różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w rozszerzonej UE – poprawa spójności społeczno-gospodarczej powinna być nadal odzwierciedlona zarówno w wymiarze finansowym, programowym, jak i w proponowanym instrumentarium WPR,

- dobrze służyć rozwojowi małych i średnich gospodarstw rodzinnych, które decydują o żywotności obszarów wiejskich w UE i ich zrównoważonym rozwoju,

- uwzględniać zmiany innych polityk UE, które wpływają na warunki funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich,

- być polityką możliwie prostą i przejrzystą – zarówno dla beneficjentów tej polityki, jak i obywateli UE oraz maksymalnie ograniczać koszty administracyjne.

W ministerstwie od roku działa Zespół wspierający prace w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020, w skład którego wchodzą przedstawiciele administracji i środowisk naukowych.