W 2015 r. w sektorze rolnictwa udzielono pomocy de minimis w wysokości 64 845 719,49 euro, co stanowiło 28,73% limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonego dla Polski na okres trzech lat podatkowych, który wynosił 225 700 000 euro. Łącznie pomoc de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych (tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 17 października 2016 r.) na dzień 17 października 2016 r. została wykorzystana w kwocie 166 394 155,19 euro, co stanowiło 73,72% limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonej dla sektora rolnictwa w Polsce – podało MRiRW w informacji złożonej w Sejmie.

Poza pomocą de minimis w 2015 r. udzielono pomocy publicznej w sektorze rolnictwa w kwocie:

1) 23,2 mln zł (wykazane jako budżet, tj. zaplanowane na dany program pomocowy wydatki ze środków budżetowych, w przypadku braku możliwości uzyskania faktycznych danych o wydatkach lub podjętych zobowiązaniach) oraz

2) 1 033,1 mln zł (wykazane jako zobowiązania, tj. podjęte zobowiązania z tytułu danego programu pomocowego), oraz

3) 1 167,6 mln zł (wykazane jako wydatki, tj. udzielenie dotacji lub utracone dochody budżetowe w związku z ulgami, zwolnieniami lub umorzeniami).

Natomiast pomoc w podziale na kategorie pomocy sprowadza się w zasadzie do pomocy przekazywanej w całości beneficjentowi i wynosi:

1) kategoria A (obejmuje pomoc przekazywaną w całości beneficjentowi. Kategoria ta dzieli się na dwie grupy: pomoc z budżetu oraz pomoc w ramach systemu podatkowego lub systemu zabezpieczenia społecznego. Do tej kategorii zalicza się: dotacje, refundacje, zwolnienia z podatku, opłat publicznych, zaniechanie poboru podatku, umorzenia podatku i odsetek, oddanie mienia do korzystania, zbycie mienia na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku) – 2 223,8 mln zł,

2) kategoria B (obejmuje pomoc w formie udziału kapitałowego; np. wniesienie kapitału do spółki, konwersja wierzytelności na akcje lub udziały) – 0,0 mln zł,

3) kategoria C (obejmuje transfery finansowe w formie preferencyjnych pożyczek i dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla banków lub odroczenia, rozłożenia terminu zapłaty podatku lub opłaty) – 0,1 mln zł,

4) kategoria D (obejmuje gwarancje i poręczenia kredytowe) – 0,0 mln zł.

Więcej: Sejmowe komisje za sprawozdaniem o pomocy w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w 2015 r.