Szymon Giżyński, na dwa tygodnie przed opuszczeniem stanowiska wiceministra rolnictwa i pełnomocnika rządu ds. zwalczania ASF (które piastował trzy lata i cztery miesiące), zapowiedział bliski finał prac nad zwiększeniem pomocy dla rolników rezygnujących z hodowli świń z powodu ASF.

Ma być zwiększona ilość trzody w stadzie, i wzrośnie, „i to istotnie”, stawka dzienna (dziś wynosząca 36 gr dziennie za sztukę) rekompensująca zaprzestanie hodowli - mówił.

Więcej: 36 gr dziennie za świnię, której nie ma

Zapytaliśmy w MRiRW o aktualny stan oferowanej – byłym i obecnym - hodowcom pomocy po ASF i plany zapowiadane przez wiceministra.

Jak wynika z informacji nadesłanej przez ministerstwo, w kończącym się roku wystarczyło pieniędzy na zaplanowaną pomoc. O przygotowywanych zmianach ministerstwo jednak nie wypowiada się, poza wczorajszym ogłoszeniem zapowiedzi dopłat do loch.

773 rezygnujących z hodowli otrzymało 1 814 623,34 zł

Kwota pomocy przewidzianej dla tych hodowców, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i  kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu – przypomina ministerstwo i podaje, że w planie ARiMR na 2021 r. zabezpieczono środki na tę pomoc finansową w  wysokości  2 000 000 zł.

ARiMR do dnia 30.11.2021 przyznała 773 byłym hodowcom 1 814 623,34 zł.

Stad ubyło więc znacznie więcej niż hodowców, którym zrekompensowano odejście od hodowli - w 2020 r. liczba stad spadła do 97 tys. ze 115,5 tys. w 2019 r., a w połowie br. wynosiła 92 tys.

120 pożyczek na 39 mln dla mających trudności ze spłatą zobowiązań

Druga forma pomocy oferowanej w związku z ASF kierowana jest do producentów rolnych, prowadzących chów lub  hodowlę świń na obszarach z  ograniczeniami i mających nieuregulowane zobowiązania cywilnoprawne, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez  producenta świń działalności rolniczej na  obszarach występowania ASF.

Mogą oni ubiegać się o nieoprocentowane pożyczki na  sfinansowanie zaległości.

Kwota udzielonych producentowi świń pożyczek nie może przekroczyć kwoty ww. zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż:

­   * 50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie do  50 sztuk świń;

­  *  100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;

­ *   300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;

*­    500.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;

*­    1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Pożyczka jest udzielana  maksymalnie na 10 lat, a za jej udzielenie Agencja nie pobiera żadnych opłat. Pomocą państwa są nieopłacane przez pożyczkobiorców odsetki od  udzielonej pożyczki – podaje MRiRW.

Na 2021 r. zabezpieczono „na pomoc finansową dla producentów rolnych na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych – nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń” środki w wysokości 34 000 000 zł.

Zgodnie z danymi ARiMR z dnia 30.11.2021 w ramach ww. pomocy Agencja zawarła 120 umów pożyczek  na kwotę 33 999 999 zł.

1464 przypadki - za 123 mln zł - wyrównania dochodu ze sprzedaży świń

Trzecią formą pomocy jest wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń w poszczególnych kwartałach od IV kwartału 2020 r. w porównaniu do  średniego dochodu uzyskiwanego z produkcji świń w analogicznym okresie w  trzech ostatnich latach lub  trzech latach z okresu pięcioletniego, po odjęciu roku z najwyższymi i  najniższymi dochodami, albo w okresie 12 miesięcy – w przypadku producenta świń, który w tym okresie zwiększył produkcję świń o co najmniej 25% w stosunku do średniej produkcji świń z trzech lat poprzedzających okres, za który jest składany wniosek, a  w  przypadku, gdy utrzymuje świnie w okresie krótszym niż trzy lata – w stosunku do  średniej rocznej produkcji świń z całego okresu poprzedzającego okres, za który jest składany wniosek.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można było składać od 28 sierpnia 2021r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Na realizację tej pomocy zostały przewidziane środki w wysokości 169 080 000 zł.

Zgodnie z danymi ARiMR z dnia 30.11.2021 w ramach ww. pomocy Agencja przyznała 1464 beneficjentom środki w wysokości 123 124 470,29 zł.

Bez kredytów dla wznawiających produkcję

Jak zapowiada ministerstwo, producenci świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w  gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z  wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zaprzestali ich produkcji, będą mogli skorzystać z dopłat - przez okres nie dłuższy niż 10 lat - udzielanych do  oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na zakup:

a)    nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz,

b)    kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka,

c)    loszek, knurów i warchlaków, z wyłączeniem zakupu na eksport,

d)    maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni,

e)    maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

Kredytobiorca płaci oprocentowanie należne bankowi w wysokości 0,3 oprocentowania, jednak nie mniej niż 1% (obecnie ok. 1,1% w skali roku), a w pozostałej części jest ono płacone przez agencję.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć:

a)    50 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok  wprowadzenia zakazu było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;

b)    100 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok  wprowadzenia zakazu  było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;

c)    500 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok  wprowadzenia zakazu było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;

d)    800 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok  wprowadzenia zakazu  było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;

e)    1 500 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok  wprowadzenia zakazu  było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Pomoc ma charakter de minimis w rolnictwie, jest realizowana w ramach limitu pomocy  w planie finansowym ARiMR na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Ministerstwo nie podało, ile takiej pomocy udzielono i ilu hodowców wróciło do produkcji po dwóch latach – jak to planowano, wprowadzając pomoc dla zaprzestających hodowli z powodu ASF.

Z danych publikowanych przez ARiMR wynika jednak, że nikt nie skorzystał z tej formy pomocy (dane na 30 września 2021 r.). 6 października ARiMR zaoferowała bankom limit 200 mln zł na ten cel i 1,2 mln jako dopłaty do oprocentowania.

3861 refundacji bioasekuracji - za 16 375 654,89 zł

Producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r.  mogli składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na bioasekurację: refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz  wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Zabezpieczono na ten cel 17 000 000  zł.

Zgodnie z danymi ARiMR z dnia 30.11.2021 w ramach ww. pomocy Agencja przyznała 3861 beneficjentom środki w wysokości 16 375 654,89 zł.