Jak podaje ministerstwo, <Zmiany dotyczą wprowadzenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozwiązań na rzecz działań wspierających ograniczenie skutków wystąpienia przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski w typie operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” i w typie operacji  „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”>.

Obecnie w MRiRW trwają intensywne prace mające na celu wdrożenie proponowanych rozwiązań w I połowie 2017 r. – dodano.

W dostępnym na stronie internetowej ministerstwa  PROW można przeczytać, że „Zmiany wynikają z konieczności podjęcia działań związanych ze wsparciem na rzecz producentów trzody chlewnej, prowadzących produkcję na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana dotyczy wyodrębnienia dodatkowego obszaru wsparcia (obszar A) dla producentów trzody chlewnej ze stref wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) w zakresie rozpoczynanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy będą przeprowadzane oddzielnie dla każdego z wyodrębnionych obszarów wsparcia. Utworzony obszar A będzie miał wydzielony budżet, jeden dla całego kraju, z którego będą finansowane operacje realizowane przez rolników, lub małżonków rolników, lub domowników gospodarstwa rolnego, którzy zobowiążą się do zaprzestania produkcji trzody chlewnej w tym gospodarstwie.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej beneficjentowi wynosi 100 000 zł.

Przewiduje się wprowadzenie dla obszaru A, w miejsce kryterium wyboru, dotyczącego kwalifikacji, preferencji uwzględniających wielkość stada trzody chlewnej w gospodarstwie.

Zmiany wynikają z wydzielenia w ramach poddziałania 6.3. „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dodatkowego schematu dla rolników zajmujących się produkcją trzody chlewnej, którzy znajdują się na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i zdecydują się na rezygnację z produkcji trzody. Należy wskazać, że na obecnie wyznaczonych obszarach w związku ze zwalczaniem ASF dominują małe gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną, w których trudno utrzymać warunki bioasekuracji. Zmniejszenie koncentracji produkcji trzody na tym obszarze przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia dotyczącego rozprzestrzeniania się ASF.

Pomoc będzie polegać na przyznaniu premii – 60 tys. zł na restrukturyzację gospodarstwa tym rolnikom, którzy spełnią warunki dostępu dla instrumentu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i zrealizują cele określone w biznesplanach.

Utworzony schemat będzie miał wydzielony budżet, jeden dla całego kraju, z którego finansowane będą operacje realizowane w gospodarstwach znajdujących się na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF.

W związku z wydzieleniem nowych zakresów wsparcia dla rolników których gospodarstwa znajdują się w obszarze wyznaczonym dla zwalczania ASF, o których mowa w pkt I. i II, budżety typów operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020 zostały zwiększone łącznie o 205 mln euro.

(…) Realokowane środki w wysokości 205 mln euro proponuje się rozdzielić proporcjonalnie do wysokości obecnych budżetów poddziałań: 6.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” i 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, z uwzględnieniem niezbędnego wydzielenia odrębnej koperty finansowej dla województwa mazowieckiego.

 Proponuje się zwiększenie budżetu działania 6.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” o 65 430 137 euro do wysokości 479 370 115 euro.

 Proponuje się zwiększenie budżetu działania 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” o 139 569 863 euro do wysokości 1 022 550 529 euro."

Natomiast zmiany we „Wsparciu inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”
polegają na uzupełnieniu o pomoc dla producentów trzody chlewnej, prowadzących produkcję na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

"Wsparcie kierowane jest do rolników (producentów trzody chlewnej - stado co najmniej 300 szt.), znajdujących się w strefach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF, na realizację operacji inwestycyjnych polegających na budowie infrastruktury potrzebnej do stworzenia odpowiednich warunków bioasekuracji: ogrodzeń i niecek do dezynfekcji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej beneficjentowi wynosi 100 000 zł, z tym że wysokość kosztów kwalifikowalnych planowanej operacji musi wynosić powyżej 10 000 zł" - podano.

Aktualna wersja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uwzględniająca zatwierdzone przez Komisję Europejską zmiany PROW 2014-2020 została zamieszczona pod adresem http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020.