- Niestety również w 2020 nie ominęła nas susza – mówi czytelnik. – W naszym regionie (zachodniopomorskie) susza nie była mniejsza niż te w 2018 i 2019 roku. Widać to wyraźnie na mapach IUNG Puławy. Złożyliśmy wnioski elektroniczne i - cisza.

Zapytaliśmy w MRiRW i w ARiMR, kiedy i jaka pomoc po suszy występującej w ubiegłym roku będzie udzielana? Ile wniosków wpłynęło?

Co ciekawe, odpowiedzi są zasadniczo różne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpisała, że „nie prowadzi aktualnie programu dedykowanego producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w 2020 r.”

Ministerstwo Rolnictwa uznało natomiast za taki program... możliwość zaciągania kredytów.

„Producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w 2020 r., posiadający protokół oszacowania szkód opatrzony przez wojewodę podpisem zaufanym, mogą ubiegać się na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji.

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).

Oprocentowanie kredytu bankowego na sfinansowanie kosztów na wznowienie produkcji wynosi dla kredytobiorcy 0,5% jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.

Pomoc jest udzielana przez okres nie dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia opatrzenia przez wojewodę protokołu podpisem zaufanym.”

Niestety nie udało się nam dowiedzieć, ile osób skorzystało z pomocy po suszy 2020, ile jest protokołów oszacowania szkód opatrzonych przez wojewodę podpisem zaufanym i ile wniosków o pomoc wpłynęło.

Ministerstwo od pół roku nie zechciało też wyjaśnić, na jakiej podstawie wpisało do "Wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę" z 29.05.2020 r. zapis, pozwalający szacować szkody dopiero wtedy, gdy szkoda objęła co najmniej „sołectwo”.

"Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku pioruna” – podaje ministerstwo w tych swoich wytycznych i nie wyjaśnia, skąd taki zapis, na jakiej podstawie został sformułowany i ile wynosi „pewien obszar /najmniej sołectwo/”.

Więcej: Szacowanie strat tylko u niektórych?

Wiosną 2020 rząd zapowiadał udzielenie pomocy po suszy w 2020 roku. „Szacowanie zdalne” miało być wynikiem epidemii i niemożności „wysłania tysięcy ludzi na pola”, jak to określił wiceminister Ryszard Kamiński 30 kwietnia w Sejmie.

Więcej: Szacowanie strat po suszy w 2020 roku będzie zdalne