Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający zasady udzielenia pomocy po ubiegłorocznej suszy z ominięciem limitu de minimis.

Więcej: Będzie pomoc po ubiegłorocznej suszy, "omijająca" de minimis

Pomoc po ubiegłorocznej suszy jest udzielana na podstawie § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Proponowane zmiany, zmierzające do udzielenia jej poza formułą de minimis, wymagają złożenia nowego wniosku o pomoc, w którym producent rolny będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o:

1) zagrożeniu utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 oraz niewypłaceniem pomocy, o której mowa w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) zrzeczeniu się prawa do pomocy, o której mowa w § 13v ust. 1 powyższego rozporządzenia.

Nowa pomoc dotyczy producentów:

1) w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy;

2) którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 13v ust. 1, i nie otrzymali tej pomocy w związku z wyczerpaniem krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.;

3) którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 oraz niewypłaceniem pomocy, o której mowa w § 13v ust. 1.

Jak podano w uzasadnieniu, projektowana pomoc będzie wypłacana w wysokości należnej producentowi pomocy w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi – zatem zasadne jest zrzeczenie się prawa do pomocy przyznanego na podstawie § 13v ust. 1, tj. po ubiegłorocznej suszy.

Projektowana pomoc będzie notyfikowana Komisji Europejskiej jako pomoc udzielana zgodnie z komunikatem Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła rozpocząć wypłatę tej pomocy po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Jak wyliczono, jest 57 465 producentów rolnych, „którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 oraz niewypłaceniem pomocy w formie dotacji w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w związku z wyczerpaniem krajowego limitu pomocy de minimis”. Na wypłatę czeka 400 mln zł.