9 lipca na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa zamieszczono projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych.

Program ten nie odbiega od przyjętego w ubiegłym roku i przewiduje:

- z ARiMR: 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy lub 10 zł na 1 m kw. zniszczonych upraw w szklarniach i tunelach, a także dopłaty do kredytów na wznowienie produkcji

- z KRUS: na wniosek rolnika stosowanie pomocy w opłacaniu bieżących składek oraz regulowaniu zaległości w formie odraczania terminu płatności i rozkładania na raty, a także umorzenia bieżących składek;

- z ANR: na wniosek rolnika odraczanie i rozkładanie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy, a także ulgi i umorzenia rat;

- ze strony wójtów: ulgi w podatku rolnym.

Warunkiem otrzymania pomocy jest oszacowanie szkód:

– muszą przekroczyć 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie w stosunku do produkcji z trzech poprzednich lat albo z trzech lat w okresie pięcioletnim, z pominięciem lat o najwyższej i najniższej produkcji lub

- 1050 zł w budynkach służących do produkcji, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach.

Kwota pomocy nie może przekroczyć 80 proc. obniżenia dochodu (90 proc. na obszarach ONW).

W przypadku braku ubezpieczenia połowy upraw i zwierząt w dniu wystąpienia szkód, pomoc będzie zmniejszona o połowę.

Skutki finansowe pomocy oszacowano na 89,350 mln zł.