Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje wypłacanie zaliczek na konto pomocy po suszy i tak to uzasadnia:

„W bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się praktycznie cały świat, na pierwszym miejscu znajduje się walka o zdrowie i życie ludzi. A zatem wcześniej zaplanowane wydatki, w tym na realizację programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, muszą zostać przesunięte w czasie, co oznacza brak możliwości wypłaty ww. pomocy wszystkim poszkodowanym producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o jej udzielenie.

Mając na względzie dodatkowe środki w wysokości 280 mln zł, które zostały przeznaczone na realizację pomocy, o której mowa w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w wyniku:

1) zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 r.

– poz. 7 – 110 000 tys. zł,

– poz. 61 – 100 000 tys. zł,

2) uruchomienia środków z rezerwy celowej poz. 4 w kwocie 70 000 tys. zł

– które są niewystarczające na wypłatę pomocy wszystkim producentom rolnym, którzy złożyli wnioski, zasadne jest wypłacenie zaliczek najbardziej poszkodowanym producentom rolnym”.

Zaproponowano zatem stworzenie ARiMR możliwości wypłaty zaliczek w wysokości 2500 zł tym producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i z których wniosków wynika, iż przysługiwałaby im pomoc w wysokości powyżej 5000 zł.

Zaliczka będzie wypłacana z urzędu, jeżeli wniosek o pomoc producenta rolnego spełnia wymogi formalne.

Zaproponowano, aby projektowane przepisy miały zastosowanie wyłącznie do postępowań wszczętych i niezakończonych wydaniem decyzji przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W ocenie skutków regulacji podano, że jest 36 056 producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i z których wniosków wynika, iż przysługiwałaby im pomoc w wysokości powyżej 5000 zł.

 Czytaj też: 

Suszy nie będzie?

ARiMR: Suszowe za ubiegły rok rozpatrzone w ponad jednej trzeciej, wypłacone niespełna w połowie