Zgodnie z uchwałą Komitetu Monitorującego PROW wsparcie w ramach działania M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, Poddziałanie 6.4 -Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, Typ operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych będzie teraz dotyczyć inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych i leśnych.

Na pomoc może liczyć po zmianach wnioskodawca, który:

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych i leśnych przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, albo

- prowadzi lub podejmuje działalność gospodarczą:

* w ramach usług rolniczych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (Rolnictwo 4.0), albo

* w ramach zabezpieczenia/utrzymania urządzeń wodnych, albo

* w ramach usług rolniczych i leśnych w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych lub leśnych;

Po zmianach, w ramach świadczenia usług rolniczych i leśnych inwestycje mają dotyczyć działalności w zakresie:

- świadczenia usług rolniczych wspomagających produkcję roślinną, lub wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, lub następujących po zbiorach,

- świadczenia usług rolniczych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (Rolnictwo 4.0),

- świadczenia usług rolniczych w zakresie zabezpieczenia/utrzymania urządzeń wodnych,

- świadczenia usług rolniczych i leśnych w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych,

- świadczenie usług leśnych w zakresie przygotowania gleby pod zalesienia i zalesień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania oraz pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne.

Część programu, omawiająca koszty kwalifikowalne, po zmianach ma brzmieć:

„Koszty kwalifikowalne w ramach świadczenia usług rolniczych i leśnych we wszystkich zakresach wsparcia, obejmują koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku.

Ponadto:

- koszty kwalifikowalne w ramach świadczenia usług rolniczych w zakresie zabezpieczenia/utrzymania urządzeń wodnych obejmują w szczególności: koszty zakupu nowych maszyn wielozadaniowych do regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych, maszyn do układania drenażu, maszyn do kopania stawów oraz zbiorników;

- koszty kwalifikowalne w ramach świadczenia usług rolniczych i leśnych w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych obejmują w szczególności koszty zakupu nowego sprzętu służącego i umożliwiającego wykonywanie tego rodzaju usług;

- koszty kwalifikowalne w ramach świadczenia usług leśnych obejmują w szczególności koszty zakupu maszyn lub urządzeń lub sprzętów niezbędnych do przygotowania gleby pod zalesienia i zalesień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania oraz maszyn służących do pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne w ramach usług leśnych.

Koszt zakupu ciągnika rolniczego i leśnego w zakresie świadczenia usług rolniczych wspomagających produkcję roślinną, lub wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, lub następujących po zbiorach, lub w zakresie usług rolniczych w zakresie zabezpieczenia/utrzymania urządzeń wodnych, lub w zakresie świadczenia usług leśnych, może być kosztem kwalifikowalnym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne w ramach świadczenia usług rolniczych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (Rolnictwo 4.0) obejmują m.in. koszty:

- zakupu stacji bazowych służących do przesyłu danych, np. LoRaWan, sensorów, czujników do pomiaru wilgotności gleby, zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza, urządzeń sterujących, pedometrów i akcelerometrów, dronów do inspekcji infrastruktury (np. ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów), stacji meteo;

- zakupu sprzętu komputerowego typu: laptop, tablet, telefon, serwer – przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się te koszty w wysokości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych;

- zakupu gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, takich jak: aplikacje, chmury obliczeniowe, przestrzenie dyskowe (na licencji samodzielnej lub oprogramowania jako usługa-SaaS) – przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się te koszty w wysokości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych;

- wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji - przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się te koszty w wysokości nie przekraczającej 10% kosztów kwalifikowalnych.

Kosztem kwalifikowalnym w ramach świadczenia usług rolniczych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych nie może być rozbudowa infrastruktury sieci 5G i sieci światłowodowej. Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi w ramach świadczenia usług rolniczych i leśnych we wszystkich zakresach wsparcia.”

Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami biznesplanu). W przypadku operacji polegających na świadczeniu usług rolniczych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (Rolnictwo 4.0) oraz świadczenia usług w ramach zabezpieczenia/utrzymania urządzeń wodnych poziom pomocy wynosi do 65% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia - zapowiedziano.