Nadal nie uruchomiono zapowiadanej od lat pomocy dla zadłużonych rolników. Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne jest martwa.

Więcej: KOWR nie pomaga zadłużonym

Od 24 kwietnia pytamy w Ministerstwie Rolnictwa: „Czy jest unijna zgoda na pożyczki i kredyty? Jakie zastrzeżenia zgłasza KE w tym zakresie i kiedy można spodziewać się decyzji?"

Ponieważ odpowiedź nie nadchodziła – a pomoc zadłużonym również, 6 maja uściśliliśmy pytanie:

"Uprzejmie proszę o dokładne określenie, kiedy i z jakim wnioskami o uzupełnienie zgłaszała się KE i jaka była odpowiedź strony polskiej".

19 czerwca nadeszła z MRiRW następująca odpowiedź:

„Pismem z dnia 24 maja 2019 r. udzielono Komisji Europejskiej odpowiedzi na pytania  odnośnie programu pomocy na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych w zakresie:

•             kwalifikowalności do otrzymania pomocy w świetle przepisów art. 11 prawa upadłościowego,

•             wskazania sposobu określania maksymalnej kwoty pomocy, oraz wskazania, że kwota ta spełnia kryteria proporcjonalności i adekwatności,

•             wątpliwości czy własną pracę i amortyzację maszyn i urządzeń beneficjenta można uznać za rzeczywisty i faktyczny wkład własny, wskazano również że wkład własny jest rzeczywisty i  faktyczny, gdy jest wystarczająco pewny i obejmuje rzeczywiste pozycje gotówkowe. 

W odpowiedzi do Komisji Europejskiej wskazano, że w przypadku, gdy podmiot  prowadzący gospodarstwo rolne nie jest osobą fizyczną  i który nie znajduje się w likwidacji lub upadłości bądź wobec którego  nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie  ustawy  Prawo restrukturyzacyjne  może wnioskować o restrukturyzację zadłużenia na podstawie  o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Przy przyznawaniu pomocy restrukturyzacyjnej sprawdzenie stanu  kapitału własnego będzie następowało dwukrotnie: pierwszy raz przy analizie i ocenie planu restrukturyzacji  przez  dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego i drugi raz przy rozpatrywaniu wniosku o pomoc z załączonym planem restrukturyzacji przez organ przyznający pomoc.

W powyższym piśmie wyjaśniono, również że ekwiwalent dotacji brutto pomocy udzielanej zadłużonym podmiotom prowadzącym gospodarstwa rolne wnioskującym o pomoc restrukturyzacyjną będzie obliczany zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach Dz. U. z 2004 r Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.). W celu przestrzegania górnego limitu pomocy 5 mln zł na jeden zadłużony podmiot  pomoc udzielana w różnych formach będzie kumulowana.  Limit udzielonej pomocy będzie kontrolowany i sprawdzany w rejestrze pomocy publicznej w rolnictwie.

Ponadto wyjaśniono, że przedstawiony w poprzednich wyjaśnieniach katalog kosztów ponoszonych przez beneficjenta pomocy (w tym m.in. spłata należnego od kredytobiorcy oprocentowania i kapitału kredytu restrukturyzacyjnego lub oprocentowania i kapitału pożyczki) traktowanych jako wkład własny  bez wątpienia stanowić będzie rzeczywisty i faktyczny wkład w proces odzyskiwania płynności finansowej gospodarstwa rolnego.”

Takie to więc są problemy badane na szczeblu unijnym w związku z planowaną pomocą Polski na rzecz zadłużonych rolników…

Tymczasem KRIR poinformowała, że 24 czerwca 2019 r. zwróciła się do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego „wobec licznych głosów rolników, którzy spłacają kredyty obrotowe i inwestycyjne, ale na skutek splotu niekorzystnych okoliczności m.in. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, pożaru gospodarstwa lub spadku cen produktów rolno-spożywczych  czasowo wpadli w problemy z ich spłatą z wnioskiem o wystosowanie pisma do centrali banków z prośbą o wstrzymanie procesów egzekucyjnych do czasu notyfikowania przez KE ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) i wejścia w życie przedmiotowych przepisów dotyczących pomocy rolnikom.”

30 czerwca ZZRR „Solidarni” wspólnie z Agrounią organizują w Nowym Kawęczynie (powiat skierniewicki, woj. łódzkie) zjazd zadłużonych rolników.

Jak dowiedzieliśmy się w KOWR, nie jest też możliwe skorzystanie z trzeciej formy pomocy przewidzianej w ustawie – tj. przejęcia przez KOWR długu wraz z gospodarstwem – przez osoby zadłużone także w KOWR.

„Należy stwierdzić, że treść przytoczonych wyżej regulacji prawnych nie pozwala uznać, że dług, który Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa miałby przejąć w trybie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33), tj. pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części nieruchomości rolnych na rzecz Skarbu Państwa -  mógł stanowić równocześnie jego własną wierzytelność” – tłumaczy KOWR, a całość tego wyjaśnienia zainteresowani szczegółami czytelnicy znajdą w załączniku.

Niestety KOWR nie wie, ilu osób dotyczy ten problem.