Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek o uzupełnienie porządku dziennego posiedzenia Sejmu o informację rządu na temat stanowiska rządu RP w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020 z uwzględnieniem celów wspólnej polityki rolnej, wysokości dopłat bezpośrednich w poszczególnych państwach Unii Europejskiej oraz miejsca rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w przyszłej polityce spójności na lata 2014–2020 w świetle pakietu rozporządzeń dotyczących polityki spójności.

Marszałek Ewa Kopacz podała ten wniosek pod głosowanie W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, który – przypomnijmy - brzmi: Wnioski nieuwzględnione przez Marszałka Sejmu, o których mowa w ust. 3 (czyli wnioski o uzupełnienie porządku dziennego zgłoszone przez kluby, koła oraz grupy co najmniej 15 posłów, przedstawione Marszałkowi Sejmu w formie pisemnej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu), stają się przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sejm w terminie nieprzekraczającym czterech miesięcy od dnia ich złożenia.

Głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań.

Za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący informację rządu RP na temat stanowiska rządu RP w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020 oddało głos 193 posłów, przeciwnego zdania było 230 posłów, posłów wstrzymujących się od głosu nie było.