Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przygotowała Komisja Ustawodawcza jako wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt wprowadza prawo stron postępowania prowadzonego przed zawodowymi organami dyscyplinarnymi w zawodach medycznych do odwołania się od ich rozstrzygnięć do sądu powszechnego – sądu okręgowego (wydział karny).

TK przypomniał, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd i że ustawa nie może nikomu zamykać sądowej drogi dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Trybunał podtrzymał swoje wielokrotnie już wyrażane stanowisko, iż „prawo do sądu powinno być gwarantowane również w ramach każdego postępowania dyscyplinarnego”.  Skutkiem ustawy będzie poddanie pod rozpoznanie sądów okręgowych szerszego zakresu spraw, które mogą być zaskarżone w konsekwencji wydania orzeczenia przez zawodowe organy dyscyplinarne działające w niektórych zawodach medycznych – informuje Senat.