Wydawanie środków unijnych przy obecnej dominacji administracji rządowej tylko w ograniczonym stopniu zapewnia wysokie standardy polityki publicznej – uznali senatorzy i przygotowali projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju.

Celem projektowanej ustawy jest utworzenie nowej instytucji – Agencji Spójności i Rozwoju, odpowiedzialnej za programowanie i zarządzanie środkami finansowymi z budżetu Unii Europejskiej.

Agencja miałaby pełnić funkcję instytucji zarządzającej dla: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Celem działania Agencji miałoby być także programowanie i zarządzanie środkami finansowymi z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jak podano, zarazem z jej zakresu zarządzania wyłączone byłyby natomiast:  Europejski Fundusz Rolny,  Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Fundusz Azylu i Migracji, Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Agencja miałaby pełnić zadania instytucji zarządzającej w zakresie krajowego programu operacyjnego, natomiast regionalne programy operacyjne miałyby być zarządzane na dotychczasowych zasadach. Agencja miałaby też wykonywać kilka innych zadań związanych z funduszami UE, polegających głównie na opiniowaniu lub współpracy z innymi podmiotami.

„Chodzi o spełnienie celu w postaci zapewnienia efektywnego, bezstronnego politycznie, profesjonalnego programowania i zarządzania środkami finansowymi z budżetu UE. Nie mniej istotne jest umożliwienie lepszej współpracy rządu i administracji rządowej oraz samorządu w realizacji tego zadania, co urzeczywistniałoby wyrażone we wstępie do Konstytucji RP zasady współdziałania władz i pomocniczości” – podano w uzasadnieniu.

Organami Agencji miałyby być Rada i Zarząd. Skład Rady, liczącej 23 członków, ma zapewniać równowagę przedstawicieli rządu i samorządu terytorialnego.

„Jedną z kluczowych kompetencji Zarządu będzie, w przypadku krajowego programu operacyjnego, wybór projektów do dofinansowania. Przepisy ustawy znajdą zastosowanie począwszy od rozpoczynającego się okresu rozdziału funduszy europejskich (lata 2021-2027)” - podano.

Projekt w załączniku.