Projekt rozporządzenia w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zawiera rozszerzenie katalogu beneficjentów i działań PROW, w ramach których określone typy podmiotów będą mogły wnioskować o pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie pomocy.

Te działania i beneficjenci to:

a) transfer wiedzy i działalność informacyjna – w przypadku pożyczek udzielnych jednostkom doradztwa rolniczego, instytutom badawczym i uczelniom,

b) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw – w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom doradztwa rolniczego, instytutom badawczym i uczelniom,

c) podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego,

d) współpraca – w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom doradztwa rolniczego i instytutom badawczym (z wyłączeniem pomocy wypłaconej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. ryczałt przekraczający 100 tys. euro wkładu publicznego), jednostkom doradztwa rolniczego i instytutom badawczym,

e) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałań:

– wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego oraz lokalnym grupom działania,

– przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – w przypadku pożyczek udzielanych lokalnym grupom działania,

f) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych na operacje typu inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – w przypadku pożyczek udzielanych spółkom wodnym i związkom spółek wodnych.

Pożyczki mogą być udzielane do wysokości udziału z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki finansowe na wyprzedzające finansowanie pomocy pochodzą z oprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowę pożyczki Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zawierał z wnioskodawcą nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie tej pożyczki. Pożyczki udzieli po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy, co gwarantuje, że wniosek o przyznanie pomocy został oceniony pozytywnie przez właściwy organ i operacja, na której sfinansowanie pożyczkobiorca ubiega się o środki, kwalifikuje się do wsparcia w ramach PROW 2014–2020. Ze środków finansowych uzyskanych z agencji płatniczej będzie następować zwrot udzielonej pożyczki – podano w projekcie. Koszty oprocentowania i prowizji, związanych z udzielaną pożyczką, pokrywa pożyczkobiorca.

PROW wciąż wydatkujemy powoli.

Łączny limit środków PROW - z uwzględnieniem instrumentów finansowych -  wynosi 81 927 049 019,07 zł, do końca listopada (to ostatnie dostępne dane) zawarto umowy na 67,92%, a zrealizowano płatności na 53,56% limitu.