Kandydaturę zgłoszoną przez posłów z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz15 oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy tak oto rekomendował poseł Krzysztof Paszyk:

- Pan prof. Roman Budzinowski urodził się 21 grudnia 1950 r. Jest prawnikiem, profesorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa cywilnego oraz prawa rolnego, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2007 r. kierownikiem Katedry Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji. W latach 1993–1999 był prodziekanem, a od września 2012 r. dziekanem tego wydziału.

W 1972 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM i podjął na nim pracę na stanowisku asystenta. 3 lata później ukończył aplikację sędziowską. Stopień doktora uzyskał w 1981 r. na podstawie rozprawy „Przymusowe przejmowanie nieruchomości rolnych”. Stopień doktora habilitowanego zdobył w 1992 r. na podstawie dorobku naukowego oraz pracy „Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym”. Tytuł naukowy profesora został mu nadany w 2009 r. przez śp. prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.

Wykładał w Wyższej Szkole Biznesu w Pile do 2012 r. oraz na poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym w latach 1996–2012. Publikował w wielu czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. w związanym z macierzystym wydziałem „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”. Odbył szereg naukowych staży we Włoszech. Wielokrotnie organizował polsko-włoskie konferencje z zakresu prawa rolnego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, a od 2014 r. jego prezesem.

W 2007 r. założył półrocznik „Przegląd prawa rolnego”, którego został redaktorem naczelnym. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 220 pozycji. Jest redaktorem i współautorem 30 prac zbiorowych, autorem 80 studiów i artykułów oraz kilkudziesięciu innych opracowań. Publikuje także zagranicą: we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii, Francji czy Hiszpanii. Głównym przedmiotem badań naukowych pana profesora są problemy teorii prawa rolnego, w tym problemy rozwoju tej gałęzi prawa. Zajmuje się również problematyką stosowania prawa w praktyce, zwłaszcza notarialnej, oraz zagadnieniami administracji rolnictwa.

Sejm bezwzględną większością głosów w głosowaniu łącznym wybrał dwóch zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu, a także 16 członków Trybunału Stanu, wśród nich Romana Budzinowskiego.