Ministerstwo Rolnictwa planuje zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013.

Chociaż do wykorzystania pozostało niewiele środków z „Modernizacji”, to minister rolnictwa zdecydował się zaproponować zmiany w rozporządzeniu określającym zasady przyznawania pomocy. Proponowane zmiany to wynik doświadczeń we wdrażaniu działania – podano w uzasadnieniu.

Te doświadczenia są dość różnorakie. Jedną zmianę wymusiła zmiana przepisów dotyczących wieku emerytalnego – podniesienie go zmusiło do uwzględnienia jako beneficjentów kobiet urodzonych po 1 stycznia 1953 r. i mężczyzn urodzonych po 1 stycznia 1949 r. Kolejną - zmiana przepisów dotyczących potwierdzania wykształcenia: na świadectwie ukończenia szkoły średniej brak informacji o zawodzie, stąd konieczność przedstawienia zaświadczenia, w którym wskazany będzie zawód, w którym kształcił się wnioskodawca. Ponadto, w związku ze zmianami w kształceniu na poziomie szkoły średniej, proponuje się wprowadzenie jako dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego rolniczego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach wymienionych w ust. 2 załącznika do zmienianego rozporządzenia. Następne zmiany wymusił wyrok NSA stwierdzający, że to w rozporządzeniu, a nie innym akcie powinny być określone rodzaje dokumentów wymaganych do załączenia do wniosku o przyznanie pomocy. Doprecyzowano więc, które dokumenty trzeba bezwzględnie dołączyć do wniosku. Wnioskodawca musi posiadać numer identyfikacyjny albo jednocześnie z wnioskiem o pomoc wystąpić o jego nadanie.

Wreszcie bardzo istotne dwa nowe kryteria wyboru operacji. Ponieważ działanie znajduje się w końcowej fazie wdrażania (wykorzystano 88,2 proc. budżetu) i nowe nabory będą prowadzone tylko w województwach, w których będą dostępne środki, proponuje się, aby „wprowadzić dodatkowe kryterium wyboru, preferujące w przyznawaniu pomocy tych potencjalnych beneficjentów, którzy nie uzyskali jeszcze wsparcia w ramach działania <Modernizacja gospodarstw rolnych> PROW 2007-2013” – ich wnioski otrzymywałyby dodatkowo 2 punkty. W ramach tej grupy preferowani dodatkowymi jeszcze dwoma  punktami mają być ci wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy tylko w 2009 r. i którzy nie otrzymali jej ze względu na brak środków. Dotyczy to województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. W przypadku osób wspólnie wnioskujących dodatkowe punkty byłyby przyznawane, jeżeli warunki spełnia każda z osób.

Ponadto do 30 dni z 6 miesięcy skrócono okres przedłużenia terminu na usunięcie braków w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Uchylono przepis dotyczący wymogu dostarczania przez beneficjenta faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu, wystawionych przez zbywcę na rzecz finansującego. Przy zawieraniu umowy z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą, w której określa się warunki kontynuacji, zastosowanie będą miały przepisy określające warunki przyznania pomocy.

Projekt trafił do konsultacji społecznych.