Komitet Monitorujący PROW pozytywnie zaopiniował zmianę operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” polegającą na zniesieniu wymogu przyznania płatności bezpośrednich – ma być zlikwidowany zapis wymagający dotąd, aby „za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca”.

„Co do zasady, płatności bezpośrednie nie przysługują m.in. do gruntów rolnych zabudowanych, czy gruntów pod stawami jak również (poza pewnymi wyjątkami) do gruntów pod rowami. Z informacji przekazywanych przez instytucję wykonującą zadania związane z przyznawaniem pomocy wynika, iż zdarzają się przypadki wnioskodawców, którzy spełniają warunek ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, natomiast do gospodarstw rolnych, w których pracują z różnych powodów nie zostały przyznane płatności obszarowe, wobec czego następuje odmowa przyznania pomocy. Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie objęcia wsparciem na rozwój działalności pozarolniczej również takich osób” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Ponadto pomoc ma przysługiwać także dotąd wykluczonym osobom, które były beneficjentem wsparcia w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, objętego PROW 2007-2013.