Informację przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi  Marek Sawicki. Główne tezy jego wystąpienia dotyczyły spraw uznanych za priorytetowe na początku prezydencji.

Ze względu na to, że kwestia rolnictwa i obszarów wiejskich, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu obywatelom europejskim bezpieczeństwa żywnościowego, jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej była: Bezpieczna Europa - żywność, energia, obronność.

W ramach tego strategicznego priorytetu, w zakresie prac Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa został określony sektorowy program prac prezydencji koncentrujący się na kwestiach:

- reformy dla sprostania wspólnym wyzwaniom - Wspólna Polityka Rolna (WPR) sprawnie służąca celom UE,

- reformy Wspólnej Polityki Rybackiej,

- weterynaryjnych i fitosanitarnych.

Publikacja przez Komisję Europejską projektów legislacyjnych dotyczących WPR na lata 2014-2010 rozpoczęła formalne negocjacje na forum UE.

Polska prezydencja rozpoczęła intensywne prace w Radzie UE nad projektami Komisji. W ramach posiedzeń Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa polska prezydencja, realizując przyjęte priorytety, rozpoczęła debatę nad przedłożonymi przez Komisję w dniu 12 października 2011 r. projektami legislacyjnymi dotyczącymi WPR na lata 2014-2020. Aktywność resortu w tym zakresie skupiona była przede wszystkim na sprawnym przeprowadzeniu prac na wszystkich poziomach Rady.