Nowe przepisy upraszczają m.in. sposób pobierania od geodetów opłat za dokumenty potrzebne im do pracy. Daje też możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili, które trzeba będzie zgłosić w ciągu pięciu dni.

Z kolei mniej formalności na linii geodeta - starostwo powiatowe ma pozwolić geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty. W efekcie czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi skrócić się ma o dwie trzecie - średnio z 60 do 18 dni, co pozwoli szybciej realizować inwestycje.

Po wejściu w życie nowych przepisów, bezpłatnie ze strony https://www.geoportal.gov.pl/ będzie można pobrać wiele danych przestrzennych, dostępnych dotychczas tylko na wniosek i za opłatą. Chodzi m.in. o dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach.

Nowe przepisy wprowadzą też obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.