Jak przekazała KPRM, zmiany zawarte w ustawie dotyczą zarówno organizacji pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i beneficjentów pomocy wypłacanej przez Agencję.

Ustawa umożliwia utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, który będzie obsługiwał ARiMR w zakresie IT. Będzie się on zajmował nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez Agencję, ale także stopniowo sam wytwarzał niezbędne oprogramowanie na jej potrzeby oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.

Nowela reguluje też kwestię oddłużenia gospodarstw. Chodzi o długoletnie zadłużenia, gdzie odsetki przekraczają wielokrotnie kapitał podstawowy. W takim przypadku odsetki będą umarzane pod warunkiem spłaty kapitału.

Umożliwiono dokonywania przelewów, na wniosek rolnika, na rzecz zakładu ubezpieczeń składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych z wypłacanych zaliczek oraz z płatności bezpośrednich i środków przejściowego wsparcia krajowego. 

Wprowadzono też zmianę dotyczącą ustawy okołobudżetowej, w której 2021 r. przewidziano dla samorządów subwencję kanalizacyjną. Gminy, które w ogóle nie posiadają kanalizacji, musiałyby ją zwrócić. Zmiana przepisów sprawia, że pieniądze będzie można wykorzystać np. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nowe przepisy pozwalają ponadto na rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania, o stanowisko doradcy Prezesa ARiMR.

Ustawa wprowadza także przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących planów finansowych Agencji.