Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2008/56/WE z czerwca 2008 r. (tzw. dyrektywa morska) ustanowiła ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego.

Nakazuje państwom członkowskim opracowanie i wdrożenie strategii morskiej, której celem jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich do 2020 r.

Nowelizacja Prawa wodnego określa ramy kompetencyjne dla opracowania i wdrożenia poszczególnych elementów strategii morskiej. Chodzi m.in. o wstępną ocenę środowiska wód morskich czy stworzenie tzw. zestawu celów środowiskowych dla wód morskich. Ustawa zakłada także przygotowanie specjalnego programu monitoringu wód morskich oraz krajowego programu ochrony wód morskich.

Morze Bałtyckie jest jednym z bardziej zanieczyszczonych mórz na świecie i wymaga działań mających na celu poprawę stanu jego wód. Jest to spowodowane m.in. jego naturalnymi właściwościami, płytkością i powolną wymianą wody. Obszar zlewni jest też gęsto zaludniony. Zamieszkuje go blisko 85 mln osób.

W maju 2012 r. Komisja Europejska wystąpiła ze skargą przeciw Polsce za niewdrożenie przepisów dyrektywy morskiej, za co może nam grozić kara w wysokości ok. 93,5 tys. euro za każdy dzień od daty ogłoszenia wyroku przez ETS.