Nowa ustawa zastępuje przepisy przyjmowane do tej pory okazjonalnie w razie wystąpienia konkretnych zdarzeń. Zgodnie z ustawą, rząd będzie wydawał rozporządzenie z listą gmin i miejscowości dotkniętych powodzią lub innymi klęskami. W tych miejscach do 12 miesięcy od wydania rozporządzenia będą obowiązywały przepisy dotyczące usuwania ich skutków.

Nowe rozwiązania mają być bardziej uniwersalne i zapewnić sprawniejsze udzielanie pomocy poszkodowanym przez żywioł. Rozporządzenie będzie wydawane w przypadku powodzi o dużych rozmiarach, gdy środki użyte przez terenową administrację rządową i samorząd terytorialny okażą się niewystarczające.

Ustawa wprowadza m.in. nowy, jednorazowy zasiłek dla poszkodowanych w wysokości 2 tys. zł. Taką kwotę będzie mógł dostać każdy poszkodowany, niezależnie do dochodów, już w kilka godzin po zdarzeniu, które odebrało mu dach nad głową czy środki do życia. Ochotnicza Straż Pożarna bezpośrednio z budżetu państwa dostanie dotację na pokrycie strat poniesionych podczas akcji ratowniczej.

W roku, w którym wystąpi powódź, minister finansów będzie mógł utworzyć rezerwę celową, przeznaczoną na sfinansowanie usuwania skutków powodzi. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej na naprawę szkód nie będzie mogła przekroczyć wartości tych szkód. Zgodnie z projektem, będzie ona dotyczyła osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które poniosły szkody majątkowe na skutek powodzi albo utraciły możliwość korzystania z nieruchomości lub lokalu.