Jak informuje FAMMU/FAPA, rozporządzenie to określa między innymi warunki uznawania międzynarodowych organizacji producentów i międzynarodowych zrzeszeń uznanych organizacji producentów, które precyzują obowiązki państw członkowskich, a także dodatkowe przepisy dotyczące obliczania ilości mleka surowego objętej negocjacjami między uznanymi organizacjami producentów i przetwórcami lub nabywcami mleka surowego.

Rozporządzenie określa, że międzynarodowa organizacja producentów ustanawia swoją siedzibę w państwie członkowskim, z którego pochodzi znaczna liczba jej członków lub znaczna wielkość produkcji zbywalnej. Analogicznie międzynarodowe zrzeszenie uznanych organizacji producentów ustanawia swoją siedzibę w państwie członkowskim, z którego pochodzi znaczna liczba jego organizacji członkowskich lub znaczna wielkość produkcji zbywalnej. Ponadto państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba międzynarodowej organizacji producentów lub międzynarodowego zrzeszenia, jest odpowiedzialne za:

a) uznanie międzynarodowej organizacji producentów lub międzynarodowego zrzeszenia i wykonywanie określonych zadań,

b) ustanowienie niezbędnej współpracy administracyjnej z innymi państwami członkowskimi, w których mają siedziby członkowie lub organizacje członkowskie, w odniesieniu do sprawdzenia zgodności z warunkami uznawania,

c) przedstawianie na wniosek pozostałych państw członkowskich, w których mają siedziby członkowie lub organizacje członkowskie, wszelkich istotnych informacji i dokumentów.