Bardzo duże obciążenia administracyjne, zwiększające koszty stosowania środków nawozowych pochodzących z biogazowni, zauważyło MRiRW i przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu.

Produkty biogazowe zdefiniowano jako „płynne lub stałe substancje organiczne powstające w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego”.

Ponieważ są pozostałością z produkcji biogazu powstającego z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej  zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne – a produkcja biogazu rolniczego jest nadzorowana przez ARR i wyklucza możliwość zastosowania innych substratów – „zatem produkty biogazowe powstają w warunkach nadzorowanych ze znanych surowców, co decyduje o możliwości liberalizacji zasad ich wprowadzania do obrotu i wykorzystania rolniczego”.

Ta liberalizacja polega na zwolnieniu podmiotów prowadzących profesjonalnie działalność rolniczą z obowiązku uzyskiwania z MRiRW pozwolenia na wykorzystanie rolnicze. Pozostałe podmioty (np. sklepy wielkotowarowe) nadal będą uzyskiwać decyzję MRiRW.

Projekt nie przewiduje możliwości wprowadzania do obrotu produktów biogazowych wyprodukowanych w innych krajach UE lub państwach trzecich – mają one być wprowadzane do obrotu na zasadach dotychczasowych, tj. na podstawie pozwolenia MRiRW lub jako nawozy organiczne albo organiczne środki wspomagające uprawę roślin, w trybie określonym w ustawie.

Ponadto z ośmiu do trzech lat skrócono okres przechowywania umowy zbycia dla nawozów naturalnych i produktów biogazowych.

Uregulowano też sposób i zakres przeprowadzanych badań produktów biogazowych, zasady sprzedaży oraz zakres dokumentacji – traktując pozostałości z biogazowni jako produkty gotowe, a nie jak dotąd jako odpad. Przewidziano konieczność deklaracji przez producenta składników pokarmowych oraz substancji organicznej w suchej masie, co ma ułatwić rolnikom zastosowanie.

Projekt wymaga zmian w oznaczaniu produktów nawozowych: ustanawia obowiązek umieszczania na opakowaniu nawozu i środka wspomagającego uprawę roślin, a w przypadku produktu biogazowego w dokumentach do niego załączanych, informacji o składzie surowcowym takiego produktu w przypadku, gdy ten został wytworzony przy udziale odpadów i produktów ubocznych.

Doprecyzowano też obowiązki dotyczące zamieszczania na opakowaniu instrukcji stosowania i przechowywania.

W projekcie wprowadzono zakaz konfekcjonowania nawozów naturalnych. Można będzie je odstępować, natomiast „Odchody zwierząt gospodarskich, które zostały osuszone, rozwodnione lub poddane innym procesom, np. granulacji tracą na ogół swoje pierwotne właściwości. Produkty te powinny być kwalifikowane jako nawozy organiczne i powinny podlegać wymogom dla tej kategorii produktów nawozowych”.

Warunki przechowywania nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz płynnych produktów biogazowych również są mniej rygorystyczne niż dotąd: zbiorniki mogą być przykryte pokrywą np. z folii, słomy – nie muszą być zamknięte.

Podmioty prowadzące wielkotowarowy chów lub hodowlę świń w 100 proc. mogą przeznaczać gnojówkę lub gnojowicę do produkcji biogazu rolniczego.

„Zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia w formie decyzji umożliwi szybkie przekazywanie nadmiarów wytworzonych produktów biogazowych do odbiorców przy zachowaniu bezpieczeństwa oraz minimum formalności, a końcowym efekcie poprawi sytuację finansową producentów biogazu rolniczego. Zwiększenie dostępności produktów pofermentacyjnych może pozytywnie wpłynąć na ceny organicznych produktów nawozowych i w efekcie nieznacznie obniżyć ceny nawozów  organicznych i nawozów naturalnych” – ocenia ministerstwo skutki proponowanej regulacji.