Dla przypomnienia, rozporządzenie Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu” tzw. program azotanowy wprowadziło nowe wymogi dla podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt. W punkcie 1.4 ust. 12 ww programu wskazane zostały dwa terminy na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Pierwszy określa, że duże gospodarstwa prowadzące chów i hodowlę zwierząt w liczbie powyżej 210 DJP muszą posiadać odpowiednie miejsca na przechowywanie gnojowicy i obornika w terminie do 31 grudnia 2021 r. Drugi natomiast określa gospodarstwom prowadzącym wyżej wymieniony chów i hodowlę w liczbie do 210 DJP posiadanie tychże miejsc do 31 grudnia 2024.

Zgłaszane przez rolników problemy z dotrzymaniem terminów realizacji ww. wymogów oraz „trudności proceduralne” związane z budową miejsc do przechowywania nawozów naturalnych skłoniły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pochylenia się na tymi kwestiami. W piśmie skierowanym do związków i organizacji rolniczych związanych z chowem i hodowlą zwierząt resort przypomina: „aby zapewnić możliwość realizacji wymogów dotyczących przechowywania nawozów naturalnych jeszcze w 2018 r. podjęło działania mające na celu usprawnienie tego procesu. W wyniku tych starań, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wprowadziła możliwość wybudowania niżej wymienionych obiektów i budynków gospodarstwa rolnego, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, zgodnie z art. 29 ww. ustawy budowę następujących obiektów gospodarczych ściśle związanych z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej należy jedynie zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanego:
- płyty do składowania obornika
- szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
- .silosy na kiszonkę”

Jednocześnie zaznaczono, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020 producenci rolni, z wyjątkiem podmiotów prowadzących chów i hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, mogą zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronach ARiMR, składać wnioski o wsparcie na działania inwestycyjne, które zapewniają dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w programie azotanowym.

„Ponadto należy podkreślić – informuje resort rolnictwa w piśmie - że zgodnie z art. 400a punkt 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje również przedsięwzięcia związane z wdrożeniem programu działań, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Mając na uwadze możliwości finansowania przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ww. przedsięwzięć należy podkreślić, że pomoc ta może być udzielona w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, lub oprocentowanych pożyczek. Przepisy w tym zakresie nie eliminują wsparcia dla podmiotów prowadzących chów i hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.”

Jednocześnie - mając na uwadze potrzebę oszacowania potrzeb finansowych niezbędnych do poniesienia przez producentów rolnych w związku z potrzebą dostosowania do wymagań programu azotanowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się z prośbą o przekazanie w terminie do 12 marca 2020 r. danych i informacji nt. szacunkowej kwoty potrzeb finansowych niezbędnych do poniesienia w celu doposażenia w miejsca do przechowywania nawozów naturalnych zgodnie z programem azotanowym oraz szacunkowej liczby gospodarstw, które nie są jeszcze dostosowane do wymagań programu.

Pismo skierowano 20 lutego br. do 10 związków branżowych w tym do: Krajowej Rady Izb Rolniczych, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związku Pracodawców –Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz 6 organizacji hodowców i producentów bydła, świń, drobiu i jaj.