Chodzi o projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".

Wskazano, że będzie to kontynuacja działań prowadzonych w 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lutego 2020 r.

Wskazano, że program obejmuje działania takie jak: badania laboratoryjne świń, dzików i świniodzików w kierunku ASF, w tym pobieranie i transport próbek do badań od żywych i martwych zwierząt; zwrot w postaci ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików oraz za - jak czytamy - "pozyskiwania wszystkich dzików w ramach polowań na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia oraz finansowanie pozyskiwania samic przelatek i starszych samic dzika na obszarze wolnym"

Program zakłada też ubój świń na obszarze zagrożenia w przypadku wystąpienia ASF u dzików, a także kontrole gospodarstw pod względem spełniania wymagań związanych z bioasekuracją. Ponadto kontynuowany będzie zwrot kosztów transportu i utylizacji padłych dzików oraz wypłata środków za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto - jak czytamy - zakłada wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą; dofinansowanie odłowu i uśmiercenia dzików oraz utylizacji ich zwłok a także utrzymanie w dobrym stanie technicznym odłowni. Finansowana - zgodnie projektem - będzie też budowa odłowni żywołownych oraz usług pomocnych w zwalczaniu ASF u dzików oraz świń, w tym - jak napisano - "wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych lub fotopułapek służących do ustalania miejsc bytowania dzików".

Inspekcja Weterynaryjna zobowiązana jest do prowadzenia kampanii informacyjnej dla podmiotów dla różnych instytucji i podmiotów m.in in o zakazie dokarmiania dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazano, że właściwą władzą wykonawczą w zakresie realizacji programu są organy Inspekcji Weterynaryjnej, tj. Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii oraz powiatowi lekarze weterynarii.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.