Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2022 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot.

Jak podano w jego uzasadnieniu, zgodnie z zaproponowanymi w rozporządzeniu szczegółowymi warunkami dokonywania wymiany indywidualnych kwot połowowych minimalna ilość organizmów morskich podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych, wynosić może odpowiednio 1 kg albo 1 sztukę. Niniejszy przepis pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której doszłoby do próby wymiany mniejszych ilości organizmów morskich - wyjaśniono.

Wskazano, że przyjmując współczynniki przeliczeniowe określone w niniejszym rozporządzeniu wzięto pod uwagę przepisy rozporządzenia Rady (UE) z 27 października 2021 r. ustalającego uprawnienia do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach, w którym zostały określone ogólne kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich podlegających limitowaniu. Określając współczynniki wzięto również pod uwagę sugestie środowiska rybackiego oraz aktualną wartość rynkową poszczególnych gatunków organizmów morskich.

Jednocześnie w rozporządzeniu określono, że nie będzie dopuszczalne dokonanie wymiany indywidualnych kwot połowowych, w wyniku której ilość organizmów morskich podlegających wymianie będzie wynosić niepełny kilogram albo niepełną sztukę. Chodzi o to, aby uniemożliwić sytuację, w której wskutek wymiany jeden z armatorów uzyskałby indywidualną kwotę połowową wyrażoną w niepełnych wartościach wagi albo miary, np. 120,5 kg - wskazano.

Rozporządzenie wskazuje również, że wielkość przekazywanej indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego nie może przekroczyć pozostałej do odłowienia indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku, określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym armatorowi na dany rok kalendarzowy. Zaproponowane rozwiązanie zapobiegnie próbom wymiany indywidualnych kwot połowowych, które nie znajdują się we władaniu armatora statku rybackiego biorącego udział w wymianie.