Chodzi o projekt nowelizacji przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który ma zapewnić kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z dalszym tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem kół gospodyń wiejskich, a także przekazywaniem pomocy finansowej tym organizacjom.

Jak wskazano, jedną z najdalej idących zmian w projektowanej zmianie jest przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich na realizację zadań od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zmiany w projektowanej ustawie wiążą się również ze zmianą urzędu obsługującego Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 27 października 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, nastąpiła zmiana urzędu obsługującego Pełnomocnika - z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - czytamy.

W projekcie zostały też doprecyzowane przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru. Jak wyjaśniono, obowiązujące przepisy zakładają, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W projekcie dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany zarząd, który je reprezentuje.