We wtorek na stronach RCL zamieszczony został projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest implementacja kilku dyrektyw Rady Unii Europejskiej.

Wśród dyrektyw, jakie mają zostać wprowadzone do polskiego prawa przy pomocy zmiany w ustawie o akcyzie, jest dyrektywa Rady UE 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, tj. tzw. "dyrektywy alkoholowej". W efekcie w polskim prawie zostanie zapisana możliwość wprowadzenia niższych stawek podatku akcyzowego da małych producentów.

"Przewiduje się, ze zmiany dokonane w ustawie o podatku akcyzowym (…) w związku z implementacją dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 przyniosą, co do zasady, pozytywne skutki gospodarcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Wskazane przepisy wprowadzają możliwość stosowania obniżenia stawki akcyzy o 50 proc. w stosunku do stawek podstawowych: na wino wyprodukowane przez małego producenta wina, napoje fermentowane wyprodukowane przez małego producenta napojów fermentowanych oraz wyroby pośrednie wyprodukowane przez małego producenta wyrobów pośrednich" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

W projekcie pojawiła się również definicja "małego producenta". Za "małego producenta wina" rozumie się producenta, "który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów wina, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją wina, nie produkuje wina na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i jego produkcja wina w roku kalendarzowym nie przekracza 1 000 hektolitrów".

Podobna definicja stosowana jest do małych producentów napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich. Dodatkowym warunkiem zastosowania do napojów alkoholowych obniżonych (preferencyjnych) stawek (wino i napoje fermentowane - 87 zł, a w przypadku wyrobów pośrednich - 175 zł) jest posiadanie przez producenta tych napojów alkoholowych certyfikatu małego producenta, którego wzór określać będzie akt wykonawczy Komisji Europejskiej - napisano w uzasadnieniu.

Projekt nowelizacji ustawy o akcyzie implementuje do polskich przepisów również dyrektywę Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), tj. tzw. "dyrektywy horyzontalnej".

"Zasadniczą zmianą wprowadzaną przez dyrektywę (UE) 2020/262 jest skomputeryzowanie procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji, które mają być dostarczone do celów handlowych. Osiągnięcie tego celu jest związane z rozbudową istniejącego systemu komputerowego EMCS, a także z wprowadzeniem w przekształconej dyrektywie dwóch nowych funkcji podmiotów gospodarczych, tj. uprawnionego wysyłającego i uprawnionego odbiorcy, aby umożliwić im identyfikację w systemie komputerowym (…)" - napisano.

Duża część przepisów, które mają zostać wprowadzone przez nowelizację ustawy o akcyzie odnosi się do wprowadzenia jednolitego systemu komputerowego oraz do sytuacji, w których wskutek awarii tego systemu konieczne będzie wydawanie dokumentów zastępczych.