Projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

"Występujące na terenie kraju w latach 2009-2017 nawałnice oraz inne negatywne zdarzenia atmosferyczne, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie (...) spowodowały znaczne szkody w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolnych. Wiele dzieci i wielu uczniów z rodzin dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych utraciło podstawowe wyposażenie edukacyjne lub pośrednio, przez zmianę przeznaczenia wydatków z budżetów domowych, mogło mieć trudności z nabyciem niezbędnego wyposażenia edukacyjnego" - czytamy w załączniku do projektu.

Zaznaczono w nim, że cykliczność pojawiania się negatywnych zdarzeń atmosferycznych oraz ich skala sprawiają, iż konieczne jest podjęcie działań wyprzedzających, które stworzą mechanizm pomocy dla określonej grupy odbiorców od pojawienia się szkód i ich wstępnego zidentyfikowania przez ośrodki pomocy społecznej lub samych poszkodowanych. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o systemie oświaty. Dotyczy pomocy, jaka będzie udzielana w 2018 r. Analogiczne rozporządzenia były przyjmowane przez rząd w latach ubiegłych. Projekt rozporządzenia, które będzie obowiązywało w tym roku, zachowuje rozwiązania z lat 2015, 2016 i 2017.

Zgodnie z nim pomoc będzie miała formę zasiłku losowego na cele edukacyjne, wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych.

Pomocą w postaci zasiłku objęte będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z rodzin, które poniosły w 2018 r. straty w wyniku wystąpienia żywiołu, stanowiące podstawę do przyznania im zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł.

Jednorazowy zasiłek dla dziecka wyniesie 500 zł (jeśli rodzina dostała zasiłek do 3 tys. zł) lub 1000 zł (jeśli rodzina dostała wysiłek powyżej 3 tys. zł). "Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł albo 1000 zł ma umożliwić zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego, w tym np. obuwia szkolnego, plecaków, podręczników, stroju sportowego, artykułów piśmiennych, a w konsekwencji uczestniczenie we wszystkich zajęciach szkolnych z pełnym wyposażeniem wymaganym przez szkołę, niezbędnym do prawidłowego zdobywania wiedzy lub rozwoju fizycznego" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

W razie przyznania zasiłku celowego wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma poinformować rodziców dziecka lub ucznia o możliwości przyznania zasiłku losowego. Po wyrażeniu przez rodziców zgody na przyznanie zasiłku wójt sporządza listę uprawnionych i przyznaje im zasiłek.

Uczniowie będą mieli także prawo do 14-dniowego nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, jeśli rodzina dostała zasiłek powyżej 3 tys. zł. Pomoc taka ma być udzielana na wniosek rodzica złożony do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Podczas wyjazdu organizator ma zapewnić uczniom odpowiednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a w razie wyjazdu w trakcie roku szkolnego także zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Wyjazdy nie obejmą dzieci "zerówkowych". Z budżetu państwa na organizację wyjazdu będzie przeznaczone 1300 zł na ucznia.

Trzecią formą pomocy, stanowiącą alternatywne rozwiązanie wobec wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, są zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne. Będą przysługiwały uczniom z rodzin, które dostały zasiłek powyżej 3 tys. zł. Ta forma pomocy będzie również przyznawana na wniosek rodziców. Z budżetu państwa będzie na to przeznaczone 500 zł na ucznia.

Rozporządzenie wejdzie w życie po dniu ogłoszenia. "Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia jest związany z koniecznością udzielenia pomocy w 2018 r. w trybie pilnym tak, aby dotarła ona do beneficjentów zaraz po wystąpieniu negatywnego zdarzenia atmosferycznego, a w rezultacie dawała poszkodowanym poczucie elementarnej stabilizacji ekonomicznej, zwłaszcza w zakresie zapewnienia dzieciom i uczniom odpowiedniego wyposażenia edukacyjnego" - czytamy w uzasadnieniu projektu.