Rozporządzenie "w sprawie wyprzedzającego finansowania pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" odnosi się do uchwalonej w styczniu ustawy "o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027".

Pomoc finansowa w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 wypłacana jest głównie w formie refundacji poniesionych wydatków. Do czasu otrzymania środków z agencji płatniczej, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), potencjalni beneficjenci zobowiązani są do ponoszenia wydatków związanych z realizacją danej inwestycji z własnych środków, w tym również z kredytów bankowych.

W Planie Strategicznym proponuje się znaczne rozszerzenie zakresu interwencji, w ramach których możliwe będzie skorzystanie z tego mechanizmu wsparcia. Uprawnieni do wnioskowania o wyprzedzające finansowanie będą beneficjenci wszystkich interwencji PS WPR, w których współfinansowanie krajowe pochodzi ze środków budżetu państwa, z wyjątkiem interwencji obszarowych.

Potencjalnie mogą to być beneficjenci takich interwencji jak:

  • inwestycje w gospodarstwach rolnych podnoszące konkurencyjność;
  • zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF;
  • w OZE, przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu;
  • poprawiające dobrostan bydła i świń
  • inwestycje w rozwój małych gospodarstw czy w programie LEADER.

Środki będą wypłacane we wnioskowanej wysokości, nie wyższej jednak niż wysokość wkładu krajowego kwoty przyznanej pomocy. Środki mogą być wypłacone beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową, do dnia rozliczenia środków. W przypadku kwot pomocy powyżej 2 mln zł potrzebne będą dodatkowe zabezpieczenia pomocy.

Szacuje się, że w formie wyprzedzającego współfinansowania krajowego z budżetu państwa ARiMR wypłaci beneficjentom PS WPR w latach 2023-2029 środki w kwotach ponad 4 mld zł. Przy założeniu, że średni poziom współfinansowania krajowego z budżetu państwa dla tych. interwencji wynosi 45 proc. kwoty przyznanej pomocy, a z pomocy skorzysta 75 proc. beneficjentów.