• Nowe rozporządzenie ministra rolnictwa dotyczy warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
  • Przepisy określają odległość budynków rolniczych od siedzib mieszkalnych czy granicy działki sąsiad.
  • Warunki techniczne obiektów rolnych dotyczą także wymogów co do materiałów używanych do ich budowy. 

Jak czytamy w uzasadnieniu, w opublikowanych przepisach określa się m.in. odległość takich budowli rolniczych od siedzib mieszkalnych czy granicy działki sąsiada, a także zasad jej konstrukcji. Wskazuje się też na konieczność zapewniania dostępności do tych budowli osobom ze szczególnymi potrzebami.

Napisano, że minimalne uwzględnienie potrzeb takich osób oznacza m.in. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych), zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Budowle rolnicze a wymagania prawne

Budowle rolnicze - jak wskazano - powinny być wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Zaznaczono, że w budowlach rolniczych, w których występują materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe oraz na terenach przyległych do tych budowli, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem zgodnie z zasadami określonymi w przepisach przeciwpożarowych.

Biogazownie rolnicze ze strefami bezpieczeństwa

Wokół instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego ustala się strefy bezpieczeństwa, których powierzchnia zależy od pojemności komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego. Jak czytamy, "przypadku instalacji o pojemności do 350 m sześc. - strefa bezpieczeństwa wynosi co najmniej 3 m; o pojemności ponad 350 m sześc. do 700 m sześc. - strefa bezpieczeństwa wynosi co najmniej 5 m, a ponad 700 m sześc. - strefa bezpieczeństwa wynosi co najmniej 8 m".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.