Biuro Legislacyjne zapowiedziało wniesienie korekt, ale wyłącznie mających charakter legislacyjno-redakcyjny.

Posłowie zwracali uwagę na szybkie tempo procedowania nowych przepisów. Rząd przyjął projekt zaledwie dzień wcześniej i od razu trafił on do Sejmu.

Jedną z najdalej idących zmian w projektowanej ustawie jest przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Zmieniony ma być także (na resort rolnictwa) urząd obsługujący Pełnomocnika Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych - poinformowała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Projekt ponadto zakłada zmiany w podejmowaniu rozstrzygnięć ws. wpisu kół gospodyń wiejskich do rejestru oraz przyznawania pomocy finansowej. Zaproponowano, aby organem wydającym te decyzje był kierownik biura powiatowego ARiMR. Jednocześnie nadrzędnym organem w tym zakresie byłby dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

Zdaniem autorów projektu decentralizacja zadań związanych z obsługą wniosków składanych przez koła gospodyń wiejskich pozwoli na usprawnienie ich rozpatrywania.

Ponadto doprecyzowane zostały przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru. Obowiązujące przepisy zakładają, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W projekcie dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany reprezentujący je zarząd.

Dotację celową dla Kół Gospodyń Wiejskich będzie otrzymywała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od ministra rolnictwa. Ponadto Koła Gospodyń Wiejskich mogą pozyskiwać na swoją statutową działalność dofinansowanie z innych źródeł np. z pieniędzy unijnych czy Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw - z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Koła gospodyń wiejskich to dobrowolne - niezależne od administracji rządowej i samorządowej - społeczne organizacje mieszkańców wsi aktywnie działające na rzecz środowisk wiejskich. Już w 2018 r. rząd umożliwił tym organizacjom uzyskanie osobowości prawnej poprzez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR, a tym samym dał im możliwość samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych.

Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 10 tys. kół gospodyń wiejskich. W tym roku na ich wsparcie przeznaczono 40 mln zł.