Sejmowe komisje rolnictwa oraz spraw zagranicznych zajmowały się w środę projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (International Fund of Agricultural Development) (IFAD) został założony w 1977 r. Posiada międzynarodową osobowość prawną. Jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz jednocześnie międzynarodową instytucją finansową. Siedziba IFAD mieści się w Rzymie. W skład systemu Narodów Zjednoczonych wchodzi 15 organizacji wyspecjalizowanych, spośród których Polska nie należy jedynie do IFAD - poinformował podczas posiedzenia komisji wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Przystąpienie do IFAD stanowiłoby wyraz wagi, jaką Polska przywiązuje do wzrostu zaangażowania w sprawy międzynarodowe. Na forum tej organizacji będzie możliwe włączenie się w debatę i procesy decyzyjne podejmowane na rzecz globalnego rozwoju oraz służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych w "Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju". Ponadto, biorąc pod uwagę specjalne kompetencje IFAD w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, Polska może przyczynić się do wypracowania międzynarodowej strategii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w porozumieniu z partnerami z G7/G20" - uzasadniał projekt wiceminister.

Zaznaczył, że Polska jest jednym z zaledwie dwóch krajów członkowskich ONZ spośród 50 największych gospodarek świata, które nie są członkami IFAD. Dodał, że Polska jest w gronie jedynie 7 krajów UR, które nie nalezą do Funduszu.

Jak mówił Szynkowski vel Sęk, Polska jako kraj rozwinięty, nie będzie bezpośrednio beneficjentem pomocy ze strony IFAD, lecz może dzięki członkostwu w tej organizacji przede wszystkim promować polskie rolnictwo (m.in. przez transfer polskich technologii w sektorze rolnym do krajów rozwijających się, wymianę know-how z innym krajami wysokorozwiniętymi świadczącymi pomoc rozwojową czy przez inwestycje infrastrukturalne w rolnictwie i sprzedaż maszyn rolniczych) i dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy Funduszu w celu realizacji krajowych celów rozwojowych.

Zapewnił, że przystąpienie Polski do Funduszu nie będzie wymagało zmian w obowiązującym prawie. Zaznaczył, że członkostwo nie wiąże się żadnymi obowiązkowymi wpłatami ani wkładami do budżetu, mają one wyłącznie charakter dobrowolny. Dodał, że obecnie ok. 100 państw członkowskich dobrowolnie wspiera Fundusz. Żaden członek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Funduszu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.