Wniosek o powołanie podkomisji zgłosił Krzysztof Ardanowski (PiS). W kwietniu br. odbyło się na plenarnym posiedzeniu Sejmu pierwsze czytanie projektu, który skierowano wówczas do komisji rolnictwa.

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników zawiera przepisy zachęcające do powoływania spółdzielni rolników i ich związków, aby stworzyć w ten sposób lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych. Chodzi o zachęty w formie zwolnień podatkowych. Ponieważ stanowią one pomoc publiczną, projekt wymaga notyfikowania w Komisji Europejskiej.

W opinii autora projektu - resortu rolnictwa - forma organizacji, jaką jest spółdzielnia, sprzyja dostosowaniu produkcji do potrzeb konsumentów, zdobywaniu nowych rynków zbytu i obniżaniu kosztów produkcji, a w efekcie osiąganiu lepszych efektów ekonomicznych w rolnictwie. Służy również poprawie gospodarowania na obszarach wiejskich.

Według ministerstwa, dzięki nowym przepisom spółdzielnie rolników będą miały silniejszą pozycję negocjacyjną wobec odbiorców ich produktów, co ma szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji na obniżanie cen.

Projekt zakłada, że spółdzielnia rolników jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych lub prawnych prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą oraz osób niebędących rolnikami, zajmujących się przechowywaniem, magazynowaniem, sortowaniem, pakowaniem lub przetwarzaniem produktów rolnych lub grup tych produktów. Spółdzielnię rolników będzie mogło założyć co najmniej 10 rolników.

Spółdzielnia rolników ma prowadzić wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków. Chodzi o planowanie przez rolników produkcji rolnej oraz dostosowywanie jej do warunków rynkowych, m.in. poprzez zwiększenie podaży produktów. Z drugiej strony spółdzielnia będzie m.in. zajmowała się zaopatrzeniem swoich członków w środki do produkcji.

Podmioty, które uzyskały status spółdzielni rolników, będą mogły zajmować się przechowywaniem, konfekcjonowaniem i standaryzacją produktów wyprodukowanych przez rolników. Spółdzielnie będą mogły także zająć się sprzedażą i przetwarzaniem produktów.