Zmiany mają zapewnić dostosowanie wymogów danego wariantu z działaniami  fakultatywnymi  zawartymi w planie ochrony albo planie zadań ochronnych, ustanowionym dla obszaru Natura 2000. Od tego dostosowania uzależniono wypłatę płatności w przypadku wariantów 4.1-4.6 i 4.8-4.11.

Przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich rolnik lub zarządca realizujący zobowiązanie w ramach Pakietu 4. Jest zobowiązany do złożenia  oświadczenia eksperta przyrodniczego i doradcy rolnośrodowiskowego potwierdzającego m.in. nieistnienie sprzeczności między wymogami wariantu i działaniami obligatoryjnymi określonymi w planie ochrony lub w panie zadań ochronnych.

Poza tym zmiany w PROW wymagają zapewnienia zgodności pomiędzy wymogami Pakietu 1. dotyczącymi procentowego udziału upraw na gruntach ornych (udział każdej z czterech upraw nie może być mniejszy niż 10 proc. powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie – w przypadku czterech upraw; udział każdej z trzech największych upraw nie może być mniejszy niż 10 proc. powierzchni wszystkich gruntów ornych i udział pozostałych upraw łącznie nie może być mniejszy niż 10 proc. powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w przypadku więcej niż 4 upraw) oraz w zakresie listy odmian objętych wsparciem w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie(wsparciem objęto proso zwyczajne).

Do podmiotów mających prawo poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wybranych dokumentów dodano pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

W przypadku uprawy, dodano obowiązek dołączania do wniosku (dotyczącego roku rozpoczęcia uprawy i czwartego roku uprawy) dokumentu potwierdzającego zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru - w przypadku wariantu 6.1.

Techniczna zmiana dotyczy dostosowania do Prawa wodnego (w Prawie wodnym mówi się o urządzeniach melioracji wodnych, a nie urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych).

Rozporządzenie ma wejść w życie  15 marca 2019 r.

Projekt w załączniku.